Mesto Žilina navrhuje upraviť sadzby daní z nehnuteľností pre rok 2024

TS_dane-1200x925TS_dane-1200x925

Žilinská radnica predkladá do najbližšieho mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 12. decembra, návrh úpravy sadzieb daní z nehnuteľností pre rok 2024. Dôvodom sú najmä vyššie výdavky v dôsledku legislatívnych opatrení štátu.

Obce, mestá a kraje utrpeli v posledných rokoch veľké finančné straty. Žilina je ďalším mestom, ktoré reaguje na faktory, akými sú vývoj inflácie, ceny energií či presun mnohých povinností na samosprávy a povinnosť ich uhrádzania z vlastných rozpočtov.

„Najskôr samosprávy zasiahla nutnosť riešiť pandémiu koronavírusu, potom to boli dôsledky vojny na Ukrajine. V tomto prípade nás zachránil projekt Fast Care, kde sme získali z Integrovaného regionálneho operačného programu nenávratný finančný príspevok na riešenie mimoriadnej situácie prílevu migrantov z Ukrajiny. Fungovanie samospráv však výrazne ovplyvnil negatívny vývoj ich ekonomickej situácie za posledné roky spôsobený zvyšovaním cien energií, rekordnou infláciou, daňovým bonusom financovaným z rozpočtov samospráv a ďalšími legislatívnymi zmenami. Toto všetko nás bohužiaľ prinútilo pristúpiť k nepopulárnemu opatreniu, akým je návrh na zvýšenie daní z nehnuteľností,” uviedol primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

Nové sadzby by boli podľa aktuálneho návrhu rôzne, v závislosti od typu nehnuteľnosti a jej lokality. Išlo by o rozdelenie nehnuteľností do troch zón, pričom v každej z nich by bolo individuálne navýšenie dane. Najvyššie sadzby budú mať nehnuteľnosti nachádzajúce sa v Zóne 1 (napríklad stavby na bývanie v katastrálnom území Žilina), naopak najnižšie sadzby sú určené pre nehnuteľnosti v Zóne 3 (napríklad stavby na bývanie v katastrálnych územiach Brodno, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Žilinská Lehota).

Nový sadzobník určuje pri viacpodlažných stavbách poplatok 0,10 eur za m2 za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia vo všetkých zónach.

„Zľavy z dane z nehnuteľnosti budú platiť pre seniorov nad 67 rokov, zdravotne ťažko postihnuté osoby a osoby v hmotnej núdzi. Pri rodinných domoch a bytoch budú mať tieto skupiny obyvateľov daň z nehnuteľnosti nižšiu o 50 % z výšky dane,“ dodal vedúci ekonomického odboru Pavol Vaščák.

Napríklad daň za trojizbový byt s výmerou 75 m2, ktorá je v súčasnosti vo výške 37,5 eur, by podľa nového cenníka v roku 2024 bola v Zóne 1 vo výške 90 eur a v Zóne 2 v sume 82,5 eur. Senior nad 67 rokov by za takýto byt v Zóne 1 zaplatil daň vo výške 45 eur.

Daň za dvojpodlažný dom s výmerou 100 m2 s pivnicou a samostatne stojacou garážou s výmerou 20 m2 je podľa aktuálneho cenníka vo výške 74 eur, podľa návrhu nových sadzieb by bola táto daň v roku 2024 v Zóne 1 vo výške 180 eur, v Zóne 2 predstavuje 166 eur a v Zóne 3 v sume 152 eur. Senior nad 67 rokov by za takýto dom v Zóne 1 zaplatil daň vo výške 110 eur.

Návrh VZN o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje nájdete na: Materiály na rokovanie komisií pre MZ 12.12.2023 | Žilina (zilina.sk)