Mesto podporí športové kluby a vrcholových športovcov sumou vyše pol milióna eur

Ilustračná foto (41)Ilustračná foto (41)

Žilinská samospráva podporí tento rok športy v meste sumou celkom 550-tisíc eur. Pre žilinské športové kluby je v rozpočte vyčlenených celkom 450-tisíc eur. Celková výška športových dotácií na podporu vrcholového športu je na rok 2021 vo výške 100-tisíc eur. Z toho 80-tisíc eur je určených pre podporu seniorských extraligových klubov v olympijských a neolympijských športoch a 20-tisíc eur na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe. Maximálna možná výška podpory pre jednotlivca je 3 000 eur. Podávanie žiadostí o dotácie sa aj v tomto roku uskutočňuje prostredníctvom elektronického formulára na stránke www.zilina.egrant.sk. Uzávierka na doručenie vyplnených žiadostí je 23. apríla 2021. Financie športovej dotácie je možné použiť len na aktivity v tomto kalendárnom roku.

Športové dotácie sú určené na podporu športovej činnosti pre registrovaných športovcov. Pomoc je určená klubom, ktoré sú zaregistrované v zmysle zákona o športe v Registri právnických osôb v športe najneskôr v roku 2020. O športovú dotáciu sa môžu uchádzať len tie kluby, ktoré nie sú financované z rozpočtu mesta a ktorých zriaďovateľom nie je mesto Žilina. Podmienkou je, aby mal klub vysporiadané finančné vzťahy s mestom a neboli voči nemu vedené konkurzné konania, prípadne výkon rozhodnutia.

Rovnaké podmienky platia aj v prípade individuálnej podpory športovcov. Športový klub vybraného športovca musí pôsobiť a byť registrovaný na území mesta Žilina. Reprezentant žilinského športového klubu musí byť účastníkom minimálne dvoch podujatí kategórie majstrovstiev sveta či Európy, európskeho pohára alebo svetového pohára v roku 2020. Disciplíny a súťaže športovca sa musia radiť medzi olympijské športy. Štarty reprezentantov na medzinárodných akciách doma a v zahraničí v rámci klubových aktivít sa za reprezentáciu nepovažujú.

Športové dotácie pre extraligové kluby bude mesto otvárať v mesiacoch jún a júl. Dôvodom je, že nové sezóny 2021/2022 štartujú v druhej polovici leta a pre aktuálnu sezónu 2020/2021 už extraligové kluby dotácie obdržali.

„Systém poskytovania športových dotácií sme vytvorili s cieľom zabezpeččo najväčšiu transparentnosť rozdeľovania mestských financií. Zmyslom je podporovať činnosť športových klubov, registrovaných športovcov a vrcholových žilinských športovcov v individuálnom športe. Teším ma, že do tejto oblasti opäť smeruje významná suma z mestského rozpočtu. Žilinskí športovci nám robia dobré meno nielen na Slovensku, ale aj v celom svete. Napriek tomu, že mnohokrát sa ich príprava uskutočňuje v neporovnateľne horších podmienkach ako je to v prípade športovcov v zahraničí, prinášajú naozaj skvelé výsledky. Ďakujem našim klubom, ale aj individuálnym športovcom za výbornú reprezentáciu a prajem veľa ďalších úspechov aj v tomto roku,“ podotkol žilinský primátor Peter Fiabáne.

Žiadosti o grant sa vypĺňajú a podávajú elektronicky na webovej stránke:  https://zilina.egrant.sk/. Podmienkou na hodnotenie žiadostí je okrem vyplnenia elektronického formulára aj doručenie podpísaného formulára spolu s povinnými prílohami na Mestský úrad v Žiline, najneskôr v deň uzávierky 23. apríla. Všetky potrebné informácie spolu s výzvou sú zverejnené na webe mesta v podstránke Občan/Športové dotácie pre 2021 (https://zilina.sk/mesto-zilina/transparentne-mesto/granty-a-dotacie/sportove-dotacie/).

Žiadosti o športovú dotáciu budú hodnotené odbornou komisiou. Výška poskytnutej dotácie závisí od počtu podaných žiadostí, počtu dosiahnutých úspechov na medzinárodných podujatiach, náročnosti športového odvetvia a konkurencie na medzinárodných podujatiach.

Športové kluby v Žiline sa môžu súčasne uchádzať aj o grantovú dotáciu mesta pre športové podujatia a projekty amatérskeho športu. Na podporu tejto oblasti bolo tento rok vyčlenených 50-tisíc eur.

Doplňujúce informácie a ďalšie otázky ohľadom športových dotácií možno smerovať na

e-mailovú adresu: sportovedotacie@zilina.sk. V pracovných dňoch do 15.00 hod. sú k dispozícii aj telefónne čísla:  0908 930 093, 041/7063 319.