Mesto bude revitalizovať vnútroblok na Solinkách, vznikla urbanistická štúdia

Vizualizácia zrevitalizovaného vnútrobloku na SolinkáchVizualizácia zrevitalizovaného vnútrobloku na Solinkách

Žilina pokračuje v revitalizácii verejných priestranstiev v meste. Na obnovu vnútrobloku sa najnovšie môžu tešiť obyvatelia žilinského sídliska Solinky. V spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina vypracoval generálny projektant MEB consulting s.r.o. urbanistickú štúdiu revitalizácie centrálnej časti sídliska. Zámerom mesta je vytvoriť atraktívny verejný priestor pre spoločenské a oddychové aktivity obyvateľov tak, aby bolo centrum sídliska funkčne a esteticky vyvážené s dôrazom na bezpečnosť a bezbariérovosť. V nasledujúcom období bude žilinská samospráva realizovať projektovú dokumentáciu spolu so stavebným povolením. Revitalizáciu plánuje mesto financovať z vlastných zdrojov i fondov Európskej únie.     

„Veľmi sa teším, že máme na stole urbanistickú štúdiu vnútrobloku na sídlisku Solinky. Vnímam to ako príklad úspešnej spolupráce mesta, Útvaru hlavného architekta, projekčnej kancelárie, obyvateľov sídliska a poslancov za volebný obvod, menovite Dominika Hriníka, Ľubomíra Bechného, Františka Talapku a Martina Kapitulíka. Nápady, ako územie revitalizovať, vznikli na základe dôkladnej analýzy uvedeného priestoru, ale aj dotazníka medzi občanmi, ktorý realizovali mestskí poslanci. Myslím si, že finálny výsledok obnovy vnútrobloku sídliska bude veľmi pekný a moderný. Urbanistická štúdia totiž myslí na zmeny klímy a reaguje na ne niekoľkými opatreniami v rámci zelenej a modrej infraštruktúry. Pozitívne tiež je, že projektanti myslia na návrat vody do krajiny, keďže dominujúcim prvkom bude práve potok Všivák. Podobné obnovy verejných priestorov pripravujeme vo vnútroblokoch prakticky na všetkých žilinských sídliskách,“ zhodnotil žilinský primátor Peter Fiabáne.

Od roku 2010, kedy bola spracovaná štúdia centra Solinky ateliérom KOREŇOVÁ ARCHITEKTI, nastali v uvedenom území na Solinkách mnohé zmeny. Pribudol cyklochodník i nákupné stredisko so zázemím, čím sa pre architektov podstatne zmenili podmienky riešenia námestia. V máji 2019 bol realizovaný medzi obyvateľmi sídliska prieskum, výsledkom ktorého je požiadavka na vybudovanie priestoru námestia s vysokým podielom zelene.

Vnútroblok na sídlisku Solinky sa nachádza medzi ulicami Jaseňová, Borová, Gaštanová a Limbová. Východnú hranicu uzatvára obchodný dom s obslužnými priestormi, severnú hranicu tvorí parkovisko na ulici Borová. Západnú hranicu územia tvoria bytové domy s parkoviskom na Borovej ulice a južnú športovisko základnej školy na Gaštanovej ulici a areál základnej školy na Limbovej ulici.

„Riešenie reflektuje zámer vytvoriť v centre Soliniek zelené námestie. Urbanistická štúdia preto rieši minimálne množstvo spevnených plôch a sústreďuje sa skôr na vytvorenie zelenej oázy – pobytovej zelene poskytujúcej obyvateľom najmä oddych, relax, sedenie a rôzne voľnočasové aktivity. Kľúčovým prvkom je vytvorenie funkčného pešieho prepojenia územím a menšej zhromaždovacej plochy, ktorá je navrhnutá v južnej časti územia a je prirodzeným vyvrcholením pešej promenády s prevádzkami,“ priblížil hlavný architekt mesta Žilina Rudolf Chodelka.

Uvedené námestie bude podľa návrhu lemované kvetinovými záhonmi, k dispozícii budú lavičky, pergola s voľným uličným sedením a stojany na bicykle. Zámerom je vytvoriť priestor na konanie príležitostných spoločenských udalostí, napríklad vianočných trhov, jarmokov, mestských slávností. Zvyšok námestia je riešený ako zelená voľnopobytová plocha, v ktorej bude dominovať vodný prvok nadväzujúci na prítomnosť potoka Všivák. V štúdii je navrhnutý ako brodisko s prítokom vody v spevnenej ploche lemovanej sedacími múrikmi.

Mesto v poslednom období úspešne ukončilo revitalizáciu mnohých verejných priestorov, v ďalších rekonštrukciách pokračuje. Po rokoch dostane nový funkčný vzhľad vnútroblok Georgesa de Lannuriena na sídlisku Hájik. Doplnené na ňom budú nové herné prvky pre deti, mobiliár pre oddychovú zónu (lavičky, stoly, prístrešok), workoutové prvky a pribudne aj výsadba zelene. Celkové náklady na projekt predstavujú sumu vyše 166-tisíc eur a budú hradené z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Viac ako 340-tisíc eur stála revitalizácia vnútrobloku na Fatranskej ulici v Žiline. Vďaka stavebným prácam, ktoré sa na sídlisku Vlčince začali v apríli tohto roka, sa zlepšila vybavenosť vnútrobloku a odstránili sa viaceré nedostatky, na ktorých sa prejavil zub času. Revitalizácia bude dokončená do konca kalendárneho roka. Počas revitalizácie sa obnovili chodníky, asfaltové plochy, pribudli smetné nádoby, lavičky, ležadlá, vytvorené boli nové zelené parkovacie zábrany. Novinkou vo vnútrobloku sú aj stojany na bicykle či knižná búdka. Obnovou prešli i detské ihriská, pieskoviská a zrevitalizovalo sa aj kruhové pieskovisko (Viac informácií nájdete na: https://www.zilina.sk/vnutroblok-na-fatranskej-ulici-ma-vdaka-revitalizacii-novy-atraktiv).

Revitalizáciou za viac ako 209-tisíc eur prešiel aj vnútroblok na žilinskom sídlisku Hliny I pri križovatke ulíc Komenského a Juraja Fándlyho.

Mesto doposiaľ vypracovalo aj ďalšie urbanistické štúdie pre sídliská Hliny I až VIII, sídliska Vlčince I až IV či sídliska Pod nemocnicou. Vzniku uvedených architektonických návrhov predchádzali verejné diskusie a prezentácie s občanmi. Bližšie informácie sú k dispozícii na internetovej stránke mesta: https://zilina.sk/zivotne-prostredie-a-vystavba/rozvoj-mesta/uzemnoplanovacie-dokumenty/uzemne-planovanie/urbanisticke-studie/.