Oznamovanie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Forma agendy Občan
Sekcia Referát kultúry
Povinné prílohy

Povinné prílohy

  • mapa podujatia
  • povolenie, resp. súhlas vlastníka alebo správcu pozemku užívať verejné priestranstvo

Nepovinné prílohy

  • predložiť spolu s oznámením podrobný program, resp. popis priebehu podujatia
  • v prípade umiestnenia zariadení v mieste konania podujatia predložiť situačný náčrt miesta
Lehoty Zákonná lehota 7 dní pred konaním podujatia

Usporiadateľ je povinný oznámiť zámer usporiadať verejné kultúrne podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, treba jeho konanie oznámiť každej z nich. Verejným kultúrnym podujatím sa rozumejú verejnosti prístupné: divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, výstavy diel, výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti, festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia, tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy. Pod verejným podujatím sa zároveň chápe aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

Mesto je oprávnené dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením. Dozor vykonávajú primátorom poverení zamestnanci mesta a Mestská polícia. V prípade porušenia, je mesto oprávnené podujatie aj zakázať.