Grantový systém – Inštitucionálna podpora – rok 2016

Archív – grantový systém - Inštitucionálna podpora

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANTOVÚ DOTÁCIU NA INŠTITUCIONÁLNU PODPORU PRE ROK 2016

Inštitucionálna podpora Mesta Žilina je určená pre systematické rozvíjanie neziskového sektora v Žiline a na aktivity mimovládnych organizácií, ktoré sa zasadzujú o zlepšovanie kvality života obyvateľov Žiliny. Celkový objem prostriedkov v grantovom systéme mesta pre inštitucionálnu podporu je 28 000 €.

Inštitucionálna podpora znamená možnosť získať príspevok na celoročnú prevádzku a rozvoj, konkrétnejšie na pokrytie operačných a režijných nákladov (stabilizačný aspekt) a na financovanie oblastí bezprostredne súvisiacich s rozvojom organizácie.

Poslaním Inštitucionálnej podpory je čiastočne spolufinancovať najkvalitnejšie a najprínosnejšie neziskové organizácie pôsobiace v Žiline: organizácie, ktoré sú prínosom pre obyvateľov a mesto – poskytujú verejnoprospešné služby a aktivity, vytvárajú zaujímavé pracovné príležitosti pre odborníkov, poskytujú špecifické služby, či už v športovej, sociálnej, kultúrnej alebo inej oblasti, akumulujú finančné prostriedky pre neziskové aktivity, atď.

Neziskové organizácie sa môžu uchádzať o získanie tejto podpory zaslaním vyplneného formulára, ktorý bude posudzovať odborná grantová komisia. Podstatou získania inštitucionálnej podpory je súťaž medzi neziskovými organizáciami na základe jasných pravidiel a kritérií (viď nižšie).

 

Uzávierka podávania žiadostí

Uzávierka pre zaslanie grantových formulárov je pondelok 11. apríla 2016.

 

Vyhodnotenie žiadostí

Žiadosti vyhodnotí odborná grantová komisia a najlepšie projekty budú odporučené na udelenie grantovej dotácie mesta. Schválené projekty budú zverejnené do 4. mája 2016 na www.zilina.sk – výsledky grantových dotácii – inštitucionálna podpora. Primátor mesta schvaľuje a podpisuje prideľovanie grantových dotácií na základe odporúčania grantovej komisie.

 

Oprávnení žiadatelia

O grantovú dotáciu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie (nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, občianske združenie, neinvestičný fond, nadácia) s pravidelnou, celoročnou činnosťou na území mesta Žilina, ktoré nie sú spolufinancované mestom (t .j. nie sú zaradené do rozpočtu mesta), a ktoré nie sú zriadené orgánom štátnej alebo verejnej správy.

 

Kritéria pre oprávnených žiadateľov

 • organizácia vykonáva činnosť na území mesta Žilina (ďalej len mesta) alebo poskytuje služby obyvateľom mesta
 • organizácia aktívne pôsobí na území mesta najmenej 2 roky a je verejne známa,
 • má stabilný tím a aspoň jedného zamestnanca (alebo iný relevantný vzťah na úrovni pracovného pomeru),
 • aktivity žiadateľa majú verejnoprospešný charakter – robí aktivity alebo poskytuje služby slúžiace nielen pre členov organizácie, ale aj pre verejnosť,
 • svojím významom aktivity presahujú lokálnu úroveň,
 • ročný rozpočet organizácie v predchádzajúcom roku je minimálne 16 000 €.

 

Oprávnené náklady

 • energie,
 • komunikačné náklady,
 • prenájom,
 • nákup vybavenia,
 • financovanie v oblasti plánovacích procesov a vnútorného manažmentu organizácie,
 • marketing a PR,
 • finančné riadenie,
 • fundraising,
 • ďalšie oblasti súvisiace s rozvojom organizácie (vzdelávanie pracovníkov a pod.).

 

Neoprávnené náklady

 • náklady na jednorazovú aktivitu,
 • investičné náklady (rekonštrukcia nehnuteľnosti, nákup nehnuteľnosti, …),
 • mzdy, odmeny v organizácii, splácanie úverov, pôžičiek, úrokov z prijatých úverov a pôžičiek, na nákup alkoholických a tabakových výrobkov.

 

Kritéria hodnotenia projektov

Každý projekt je hodnotený jednotlivo členmi grantovej komisie, ktorí mu pridelia body na základe týchto kritérií. Následne grantová komisia zasadne a na základe bodov určí poradie projektov a tiež návrh na výšku podpory víťazných žiadostí.

Grantová komisia má právo neprideliť grantovú dotáciu, pokiaľ úspešný predkladateľ nepredložil v predchádzajúcom kalendárnom roku vyúčtovanie do určeného termínu.

 

zameranie hodnotenia

body

 

počet, kvalita a rozsah aktivít a ich kontinuita

1 – 20

 

prínos pre obyvateľov Žiliny (návštevnosť podujatí, počet klientov, originalita služieb)

1 – 20

 

dosiahnuté úspechy na území mesta

1 – 15

 

úspechy prekračujúce hranice mesta (celoslovenské aktivity, medzinárodné aktivity, reprezentácia mesta v zahraničí, medzinárodná spolupráca)

1 – 15

 

finančná stabilita organizácie (úroveň viaczdrojového financovania)

1 – 10

 

podiel verejnoprospešnej činnosti voči komerčnej činnosti organizácie

1 – 10

 

personálna štruktúra organizácie

1 – 10

 

spolu maximálne

100

 

Ďalšie podmienky pre žiadateľov

 • Jeden žiadateľ môže podať maximálne 1 projekt v rámci výzvy na podporu inštitúcie a jej rozvoja.
 • Dotácia mesta je maximálne 7 000 €.
 • Mesto poskytne na podporu organizácie dotáciu vo výške maximálne 25% z celkového rozpočtu organizácie za predchádzajúci rok 2015.
 • Najneskôr 30 dní po podpísaní Zmluvy o poskytnutí grantovej dotácie bude na účet žiadateľa presunutých 70% z celkovej sumy pridelenej grantovej dotácie a zvyšných 30% dostane žiadateľ až po riadnom vyúčtovaní prostriedkov mesta.
 • Vyúčtovanie grantovej dotácie musí predložiť(pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty) najneskôr do 14. novembra 2016 podľa podmienok v Zmluve o poskytnutí grantovej dotácie.
 • Žiadateľ vyplní žiadosť o poskytnutie grantovej dotácie na základe formulára dostupného na www.zilina.sk – grantové dotácie – dokumenty – inštitucionálna podpora.
 • Žiadateľ odošle (alebo osobne doručí v pracovný deň od 8.00 h do 14.00 h) vyplnený a podpísaný grantový formulár a povinné prílohy v zalepenej obálke v 1 vyhotovení na adresu: Mestský úrad Žilina, Podateľňa, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. (pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty) a zároveň zašle na mailovú adresu granty@zilina.sk, do predmetu správy je potrebné uviesť „inštitucionálna podpora
 • Obálku je potrebné označiť heslom „Žiadosť o grantovú dotáciu 2016 – Inštitucionálna podpora“.

Otázky žiadateľov a ďalšie informácie:

e-mail: granty@zilina.sk, tel: 041/7063 319 (v pracovné dni do 15:00)