Obmedzenia a poruchy

Mapa obmedzení a porúch v Žiline

Zobrazuje právoplatne povolené obmedzenia, rozkopávky a nahlásené poruchy na miestnych cestách a verejných priestranstvách, ktoré sú v správe mesta Žiliny (Zoznam ulíc mesta Žilina)

Viac informácií o dopravných povoleniach a cestnom správnom orgáne zistite v sekcii Dopravné povolenia.

Záber verejného priestranstva

Obmedzenia a rozkopávky sú záberom verejného priestranstva a je dôležité aby sme v ňom dodržiavali nastavené pravidlá.

Ak plánujete záber verejného priestranstva, ktorým je komunikácia (cesta, chodník, námestie, cestná zeleň) v správe a vlastníctve mesta Žilina, pôjde o zvláštne užívanie komunikácií. Pri zábere verejného priestranstva mimo komunikácií budete žiadať mesto Žilina ako vlastníka pozemku o súhlas na užívanie verejného priestranstva.

Zistite viac informácií o zábere a potrebných prílohách k žiadosti.