Žiadosť o prevádzkovanie terasy

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Útvar hlavného architekta

Prevádzkari, ktorí majú záujem o prevádzkovanie terasy na mestskom pozemku už musia vo svojej žiadosti postupovať v zmysle platného Všeobecného záväzného nariadenie nariadenia Mesta Žilina č. 2/2021 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina. 

Cieľom VZN je stanoviť pravidlá, podľa ktorých budú terasy povoľované, prevádzkované a kontrolované. Podmienky navrhovania a umiestňovania terás s ohľadom na mestské prostredie a jeho prvky. Terasy musia svojim umiestnením a prevedením rešpektovať kompozíciu urbánnej štruktúry, architektúru objektov, vzrastlú a drobnú zeleň, vybavenie verejného priestoru, jeho inkluzívnosť, miestne komunikácie, pohyb chodcov a cyklistov a ďalšie faktory svojho bezprostredného okolia. Zámerom je aj nastavanie všeobecného konštrukčného a materiálového riešenia exteriérových terás a ich vzhľadu so snahou minimalizovania negatívnych vplyvov na mestské prostredie.