Zápis do osobitnej matriky – úmrtie v cudzine

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ
Správne poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Úmrtie štátnych občanov SR, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia SR, území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisujú do osobitnej matriky na základe oznámenia.

Žiadosť o zápis úmrtia v cudzine sa podáva na:

Matričný úrad v Žiline vybavuje žiadosti klientov, ktorí majú trvalý pobyt v územnom obvode matričného úradu t. j. – mesto Žilina a obce Teplička nad Váhom, Kotrčiná Lúčka, Mojš, Rosina, Višňové, Turie, Porúbka, Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Lúčka.  Žiadosť môže podať oprávnená osoba alebo osoba splnomocnená, ktorá sa pri podaní žiadosti preukáže písomným splnomocnením s úradne osvedčeným podpisom splnomocňujúcej osoby.

Potrebné doklady a dokumenty

Informácia:  V členských štátoch Európskej únie je možné požiadať o vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára – prekladového formulára a to podľa článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo dňa 06.07.2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na prekladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.

Matrikárka predložené doklady a verejné listiny prekontroluje, zaeviduje a spolu so žiadosťou o zápis úmrtia v cudzine zašle na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Osobitnú matriku. Osobitná matrika posúdi platnosť zaslaných cudzojazyčných matričných verejných listín vydaných v cudzine a na ich základe vystaví úmrtný list. Úmrtný list odošle na matriku, ktorá preberala žiadosť. Po jeho doručení na matriku si žiadateľ úmrtný list môže prísť prevziať. 

Kontakt:

Matričný úrad