Zápis do osobitnej matriky – narodenie v cudzine

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ
Správne poplatky

Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení

Narodenie štátnych občanov SR, ktoré nastalo na území cudzieho štátu, zastupiteľskom úrade SR v cudzom štáte, lodi alebo v lietadle mimo územia SR, území nepatriacom žiadnemu štátu sa zapisuje do osobitnej matriky na základe oznámenia.

Vybavovať zápis narodenia dieťaťa do Osobitnej matriky, môžu osoby uvedené v § 18, ods. 2 Zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách, ostatní len na základe splnomocnenia s úradne osvedčeným podpisom oprávnenej osoby.

Potrebné doklady a dokumenty

Kontaktné údaje:

Matričný úrad