Vydanie úmrtného listu

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor vnútornej organizácie a správy MsÚ
Správne poplatky

Bez poplatkov.

Úmrtie je povinný oznámiť matričnému úradu prehliadajúci lekár neodkladne, najneskôr do troch pracovných dní po prehliadke mŕtveho. Ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú do knihy úmrtí, poskytne matričnému úradu osoba, ktorá vybavuje pohreb, najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, keď sa dozvedela o úmrtí.

Do knihy úmrtí vedenej matričným úradom Žilina sa zapisujú úmrtia, ktoré nastali na území mesta Žilina a obcí Teplička nad Váhom, Kotrčiná Lúčka, Mojš, Rosina, Višňové, Turie, Porúbka, Lietavská Svinná – Babkov, Lietavská Lúčka.

Pozostalí vybavia úmrtie osobne na matrike, alebo prostredníctvom pohrebnej služby, ktorú splnomocnili na úkon.

Potrebné doklady a dokumenty

Ak je vybavovateľom pohrebná služba, predloží aj 

Matrikárka po vykonaní zápisu do matriky vydá vybavovateľovi na počkanie úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Nárok na príspevok sa uplatňuje na príslušnom Úrade práce,  sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého pobytu zomretého.

Kontakt:

Matričný úrad