Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Povinné prílohy

Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre právnickú osobu a podnikateľa v meste Žilina

Povinné prílohy
- Bez príloh

Nepovinné prílohy
- Bez príloh

 

Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre vlastníka nehnuteľnosti v meste Žilina

Povinné prílohy
- Zoznam prevádzok resp. FO

Nepovinné prílohy
- Bez príloh

 

Ohlásenie k poplatkovej povinnosti za triedený komunálny odpad pre právnickú osobu a podnikateľa v meste Žilina

Povinné prílohy
- Bez príloh

Nepovinné prílohy
- Bez príloh

 

Žiadosť o pridelenie zbernej nádoby
- Bez príloh

Lehoty Zákonná lehota do 10 pracovných dní v zmysle VZN č. 16/2018

Mesto je povinné zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov a triedeného odpadu vznikajúcich na jej území vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci podľa platného VZN č.16/2018. PO vypíše žiadosť, kde uvedie potrebné údaje.