Povoľovanie vjazdu do historickej časti mesta alebo pešej zóny

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Povinné prílohy

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti - Zásobovanie, stavebné práce a ostatné vozidlá 

  • Bez príloh

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Žiadatelia s vlastnými parkovacími plochami 

Povinné prílohy:

  • List vlastníctva resp. nájomná zmluva
  • Snímka z katastrálnej mapy (k pozemku, na ktorom parkuje)

Nepovinné prílohy:

  • Kópie osvedčení o evidencii vozidiel

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Prevádzky a vlastníci nehnuteľností bez vlastných parkovacích miest

Povinné prílohy:

  • List vlastníctva resp. nájomná zmluva k nehnuteľnosti
  • Kópia osvedčenia o evidencii vozidla (pre každé vozidlo)

Nepovinné prílohy:

  • Bez príloh

Žiadosť o vydanie potvrdenia o zaplatení dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta - Žiadatelia s trvalým pobytom

Povinné prílohy:

  • Kópie osvedčení o evidencii vozidiel

Nepovinné prílohy:

  • List vlastníctva resp. nájomná zmluva
  • Snímka z katastrálnej mapy k pozemku na ktorom parkuje
Správne poplatky

V zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia

Mesto môže  právnickým osobám povoliť jednorazový, alebo opakovaný vjazd do historickej časti mesta, alebo pešej zóny v zdôvodnených prípadoch a za podmienok určených VZN (všeobecne záväzným nariadením).

Do pešej zóny je vjazd motorových vozidiel zakázaný, okrem vozidiel (s príslušným povolením):