Daň za predajné automaty

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor ekonomický
Lehoty Zákonná lehota: Priznanie k dani za predajné automaty podáva daňovník príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.