Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2023 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje

Stav: Schválené
Oblasť:
Kategórie: Dane a poplatky
Číslo: 16/2023
Schválené: 12. 12. 2023
Oznámené: 12. 12. 2023
Dátum účinnosti: 1. 1. 2024 -

Dokumenty

Zmeny a doplnky