Daň za nevýherné hracie prístroje

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor ekonomický
Lehoty Zákonná lehota: Priznanie k dani za nevýherné hracie prístroje podáva daňovník príslušnému správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku tejto daňovej povinnosti.

Daňovník je povinný oznámiť vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti podaním priznania na príslušnom tlačive „Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje“.

Predmet dane 

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

2. Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Zverejňovanie daňových dlžníkov nájdete TU