Ukončenie činnosti prevádzkarne v meste Žilina

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Referát miestneho rozvoja
Lehoty 7 dní pred ukončením činnosti prevádzkarne

Podnikateľ oznamuje obci zrušenie prevádzkovej jednotky. Jedná sa o formálne oznámenie, ktoré však má dopad aj na oznamovaciu povinnosť právnickej osoby, resp. fyzickej osoby – podnikateľa na splnenie si oznamovacej povinnosti z titulu poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Mesto aj prostredníctvom tohto Oznámenia vykonáva kontrolu evidencie poplatníkov, teda takéto Oznámenie zjednodušuje činnosť správcu dane (poplatok za komunálny odpad je v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)