Informovanie o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor správy verejného priestranstva a životného prostredia
Poučenie

Oslobodenie od dane

1.Od dane je oslobodený vjazd a zotrvanie vozidla s právom prednostnej jazdy, vozidla zabezpečujúceho čistotu a údržbu verejných priestranstiev, verejných zariadení, údržbu inžinierskych sieti, zber odpadu a odstraňovanie havarijných stavov.

2. Od dane je oslobodený vjazd a zotrvanie motorového vozidla zabezpečujúceho realizáciu prác pre mesto Žilina na základe objednávky alebo zmluvy.

3. Od dane je oslobodený vjazd a zotrvanie motorového vozidla rozpočtovej a príspevkovej organizácie zriadenej mestom Žilina alebo Slovenskou republikou pri všetkých činnostiach vykonávaných pre potreby mesta Žilina a vozidla zabezpečujúceho verejné kultúrne, alebo športové podujatie, usporiadané mestom Žilina, alebo v spolupráci s mestom Žilina.

4. Od dane je oslobodený vjazd a zotrvanie motorového vozidla s udelenou výnimkou podľa §140 ods. 1 písm. b), zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem vozidiel s výnimkou podľa §28 písm. ad) Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., o dopravnom značení.

5. Od dane je oslobodený vjazd a zotrvanie motorového vozidla s udelenou výnimkou podľa §140 ods. 1 písm. b), zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov okrem vozidiel s výnimkou podľa §28 písm. ad) Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z.z., o dopravnom značení.

6. Od dane je oslobodený vjazd a zotrvanie motorového vozidla, ktoré je označené osobitným označením lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

7. Od dane je oslobodený vjazd a zotrvanie motorového vozidla označeného parkovacím preukazom ŤZP.

8. Od dane je oslobodený vjazd motorových vozidiel mesta Žilina.

9. Od dane je oslobodený vjazd a zotrvanie vojenských vozidiel Ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO).

10. Od dane je oslobodený vjazd a zotrvanie pozvaných vozidiel podľa čl. IX.

11. Od dane je oslobodený vjazd a zotrvanie motorových vozidiel s najväčšou prípustnou hmotnosťou nepresahujúcou 12000kg, ktorých vjazd priamo súvisí so stavebnými prácami vykonávanými v zmysle príslušných stavebných povolení na objektoch v historickej časti mesta. Pri preukázaní nároku na oslobodenie od dane je daňovník povinný pri oznámení o zámere vojsť do HČM a zotrvať v HČM priložiť príslušnú dokumentáciu k stavebnej činnosti (stavebné povolenie, ohlásenie drobnej stavby a pod.). V prípade zistenia, že oznámenie o zámere vojsť do HČM a zotrvať v ňom priamo nesúvisí s deklarovanou stavebnou činnosťou, vozidlo bude podliehať dani za vjazd v zmysle čl. VIII bod 1 písm. c) tohto všeobecne záväzného nariadenia.

Úhrady

Spôsob vyberania dane

1. Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane svoj zámer vojsť motorovým vozidlom do historickej časti mesta a zotrvať motorovým vozidlom v historickej časti mesta, a to najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti
2. Oznámenie sa vykonáva osobne na klientskom centre odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia Mestského úradu v Žiline prostredníctvom predpísaného tlačiva (tvorí prílohu č. 1 tohto nariadenia). Daňovníkovi bude následne vydané potvrdenie o oznámení vjazdu do historickej časti mesta.

3. Potvrdenie o oznámení vykonaného podľa bodu č. 2 tohto článku sa daňovníkovi vydá len v prípade, ak na základe skutočností uvedených v oznámení je možné daňovníkovi vyrubiť daň podľa čl. VIII, alebo je možné vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta oslobodiť podľa čl. X.

4. Daňovníkovi sa na základe potvrdeného oznámenia vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
5. Pri viacnásobnom, alebo opakovanom zámere daňovníka vojsť do historickej časti mesta a zotrvať v ňom je možné vyrubenie dane za celé predpokladané obdobie v roku. Takéto vyrubenie dane je označované ako paušálna suma dane.
6. Potvrdenie o oznámení vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta sa vydáva na základe oznámenia užívateľa, ktorý v prípade územia, ktoré je vybavené mechanickým zabezpečením bude mať v elektronickom systéme vytvorenú kartu užívateľa. Vo vytvorenej karte užívateľa sú zaznamenané údaje o podmienkach vjazdu ako aj informácie o pridelení UHF tagu. V prípade pridelenia užívateľovi UHF tag, užívateľ zodpovedá za tento tag a v prípade straty alebo poškodenia tohto tagu mu bude pri opätovnom vydaní tagu účtovaný poplatok vo výške 10,- EUR.

Sadzba

Sadzba dane

Sadzba dane určená za motorové vozidlo a každý, aj začatý deň vjazdu a zotrvania v historickej časti mesta je:
a) pre vozidlá zabezpečujúce pohreb a pre sprievodné vozidlá pri sobášnych obradoch a to len v čase obradu (max. 5 vozidiel) .................................................................. 3, - Eur / vozidlo / deň

b) pre vozidlá s najväčšou prípustnou hmotnosťou nad 12000kg ............... 50,- Eur / vozidlo / deň

c) pre ostatné vozidlá ................................................................................... 20,- Eur / vozidlo / deň

2. Sadzba dane určená paušálnou sumou za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta bez ohľadu na počet dní zotrvania v tejto časti mesta je: a) pre daňovníka, ktorý je fyzickou osobou a má v historickej časti mesta trvalý pobyt a nemá k dispozícii parkovacie miesta mimo verejných komunikácií a priestranstiev ................................................................................................................250, - Eur / vozidlo / rok Daňovníkovi je povolený vjazd bez časového obmedzenia. Daňovníkovi je vydané len jedno potvrdenie.

b) pre daňovníka, ktorý je fyzickou osobou a má v historickej časti mesta trvalý pobyt alebo je vlastníkom nehnuteľnosti a má k dispozícii parkovacie miesta mimo verejných komunikácií a priestranstiev ....................................................................................... 20, - Eur / vozidlo / rok

Daňovníkovi je vjazd povolený bez časového obmedzenia. Potvrdenie je vydané na každé motorové vozidlo a parkovacie miesto zvlášť. Daňovníkovi môže byť vydaných len toľko potvrdení, koľko má parkovacích miest. V prípade, že tento daňovník patrí do územia, ktoré je vybavené mechanickým zabezpečením, po zaplatení dane mu bude vydaný spolu s potvrdením aj UHF tag a zároveň zaevidovaná EČV, na ktoré sa potvrdenie viaže. V prípade viacerých EČV sa v území môže nachádzať vždy len 1 vozidlo na 1 parkovacie miesto. Maximálny počet EČV je 5.

c) pre daňovníka, ktorý je vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v historickej časti mesta a nemá k dispozícii parkovacie miesta mimo verejných komunikácií a priestranstiev .......... 300, - Eur / vozidlo / rok

Daňovníkovi je vjazd povolený na maximálne 30 min a viackrát za deň. V prípade, že daňovník je vlastníkom budovy v území, ktoré je vybavené mechanickým zabezpečením, jemu sa vydá UHF tag spolu s potvrdením, ktoré je prenosné.

d) pre daňovníka, ktorý má v historickej časti mesta k dispozícii parkovacie miesta mimo verejných komunikácií a priestranstiev: prenosné potvrdenie ............................................ 50, - Eur / rok / potvrdenie neprenosné potvrdenie s maximálne 5 EČV .........................................................25, - Eur / rok / potvrdenie

V prípade, že má daňovník k dispozícii parkovacie miesta v území, ktoré je vybavené mechanickým zabezpečením, daňovníkovi sa vydá UHF tag spolu s potvrdením podľa druhu poplatku. Daňovníkovi môže byť vydaných len toľko potvrdení, koľko má parkovacích miest.

e) pre daňovníka, ktorý je prevádzkovateľom zariadenia v historickej časti mesta bez parkovacieho miesta mimo verejných komunikácií a priestranstiev ....................................................... 350, - Eur / vozidlo / rok

Daňovníkovi je vjazd povolený na maximálne 30 min. a viackrát za deň. V prípade, že užívateľ je prevádzkovateľom zariadenia v území, ktoré je vybavené mechanickým zabezpečením, vydá sa mu UHF tag spolu s potvrdením, ktoré je prenosné

f) pre zásobovacie vozidlá a vozidlá doručovacích a zásielkových služieb  ............. 350, - Eur / vozidlo / rok V prípade, že daňovník vchádza do územia, ktoré je vybavené mechanickým zabezpečením, vydá sa mu buď UHF tag prenosný alebo sa zaeviduje EČV.

g) pre vozidlá bezpečnostnej služby .......................................................................... 350, - Eur / vozidlo / rok

V prípade, že daňovník vchádza do územia, ktoré je vybavené mechanickým zabezpečením, vydá sa mu buď UHF tag prenosný, alebo sa zaeviduje EČV. Daňovník je pri žiadosti o vydanie potvrdenia povinný priložiť k žiadosti zmluvu alebo licenciu, ktorá ho oprávňuje vykonávať bezpečnostné služby. Daňovníkovi na základe toho bude vydané potvrdenie s UHF tagom na maximálne 5 vozidiel, ktorých EČV si užívateľ určí zaevidovať k pridelenému UHF tagu, pričom v danom momente môže byť v pešej zóne vždy len jedno vozidlo na 1 UHF tag Skutočnosť, že UHF tag alebo potvrdenie je prenosné, prípadne neprenosné s maximálnym počtom 5 EČV znamená, že UHF tag, prenosné aj neprenosné potvrdenie je možné využiť za účelom pozvania motorového vozidla, avšak len ak je to možné podľa čl. IX bod 2 VZN.

Mesto informuje verejnosť o dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta.

 

Predmet dane

Predmetom dane za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta (ďalej len „HČM“) je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. 2. Predmetom dane nie je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v HČM pri činnostiach spojených s ochranou zdravia, majetku a verejného poriadku.

Vymedzenie historickej časti mesta

Historickou časťou mesta sa na účely tohto nariadenia rozumie územie tvorené miestnymi komunikáciami v centre mesta, kde je premávka usmernená informatívnymi prevádzkovými dopravnými značkami č. 317 a 318 („Pešia zóna„ a „Koniec pešej zóny“), ktoré sú umiestnené na vstupoch. Historická časť mesta je na účely tohto nariadenia tvorená nasledovnými ulicami, ktoré sú rozdelené do dvoch území a to:

A. Územie ulíc, ktorého vjazdy sú vybavené mechanickým zabezpečením – stĺpikovým systémom na dvoch vjazdoch (ul. Sládkovičova, ul. Čepieľ): Na priekope, Horný val, Dolný val, Sládkovičova, Hodžova, Mydlárska, Jezuitská, Sirotárska, Jozefa Vuruma, J. M. Geromettu, Štúrova, Makovického, Bottova, Pernikárska, Na bráne, Čepiel, Radničná, Burianova medzierka, Mariánske námestie, Katedrálne námestie, B. Územie ulíc, ktorého vjazdy nie sú vybavené mechanickým zabezpečením: Námestie Andreja Hlinku, časť ulice Pivovarská, časť ulice Republiky, časť ulice M. R. Štefánika

Daňovník a platiteľ dane

1. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla.

Základ dane

Základom dane je počet dní vjazdu a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta.

Vznik daňovej povinnosti

Daňová povinnosť vzniká dňom vjazdu motorového vozidla do historickej časti mesta a zotrvania motorového vozidla v historickej časti mesta a zaniká dňom výjazdu motorového vozidla z historickej časti mesta.