Informovanie o dani za psa

Forma agendy Občan
Sekcia Odbor ekonomický
Poučenie

Zníženie dane, oslobodenie od dane

  1. Správca dane poskytuje daňovníkom, ktorí k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia dosiali vek 67 rokov a viac, zníženie ročnej sadzby dane len za jedného psa o 30 %.
  2. Vlastník alebo držiteľ psa je oslobodený od dane, ak psa používa pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany v zmysle zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, čo je povinný preukázať relevantnými dokladmi (t .j. kópia dokladu o záchranárskych skúškach podľa skúšobného poriadku IPO-R na Slovensku; kópia pracovnej knižky, v ktorej musia byť zapísané záchranárske skúšky a potvrdenie o vykonaní skúšok).

 

Známka pre psa

  1. Po podaní priznania k dani za psa správca dane vydá daňovníkovi evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“).
  2. Daňovník je povinný zabezpečiť, aby pes známku skutočne nosil. Známkou daňovník preukazuje totožnosť psa. Známka je neprenosná na iného psa.
  3. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je daňovník povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť správcovi dane na tlačive „Strata známky“ Správca dane, za poplatok 3,50 EUR, vydá daňovníkovi náhradnú známku.
Sadzba

Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok je určená nasledovne:

Miesto držania psa Sadzba dane za jedného psa a kalendárny rok
Rodinný dom, chata, stavba na individuálnu rekreáciu a iná stavba inde neuvedená 5,00 EUR
Bytový dom (byt) 40,00 EUR
Objekt na podnikanie 100,00 EUR

Predmet dane

1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

2. Predmetom dane za psa nie je:

a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,

b) pes umiestnený v útulku zvierat,

c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

 

Základ dane

Základom dane je počet psov.

 

Zverejňovanie daňových dlžníkov nájdete TU

 

Zverejňovanie evidencie psov nájdete TU