Informovanie o dani za predajné automaty

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor ekonomický
Poučenie

Povinnosti daňovníka

 1. Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom na viditeľnom mieste s uvedením minimálne týchto údajov:
  1. názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO, kontakt,
  2. dátum začatia prevádzkovania predajného automatu,
  3. výrobné číslo, druh a názov predajného automatu.
  4. identifikačné číslo pridelené správcom dane.
 2. Daňovník je povinný pre účely dane viesť preukaznú evidenciu predajných automatov minimálne s nasledujúcimi údajmi, za každý predajný automat umiestnený na území mesta:
  1. druh a názov predajného automatu,
  2. druh tovarov,
  3. výrobné číslo predajného automatu,
  4. identifikačné číslo predajného automatu,
  5. adresa miesta prevádzkovania a umiestnenie predajného automatu (spoločnosť, v ktorej sa automat nachádza, poschodie, miestnosť),
  6. dátum začatia/ukončenia prevádzkovania predajného automatu.
 3. Daňovník je povinný pre účely dane na výzvu správcu dane predložiť evidenciu predajných automatov, v súlade s ods. 1 tohto ustanovenia, za požadované obdobie.
Sadzba

Správca dane určuje sadzbu dane 100,00 EUR za jeden predajný automat a kalendárny rok

Predmet dane

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

 

Základ dane

Základom dane je počet predajných automatov.

 

Oslobodenie od dane

Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce výlučne zdravotné pomôcky.

 

Zverejňovanie daňových dlžníkov nájdete TU