Informovanie o dani za nevýherné hracie prístroje

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor ekonomický
Poučenie

Povinnosti daňovníka

 1. Daňovník je povinný označiť každý nevýherný hrací prístroj štítkom na viditeľnom mieste s uvedením minimálne týchto údajov:
  1. názov prevádzkovateľa, sídlo, IČO, kontakt,
  2. dátum začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
  3. výrobné číslo, druh a názov nevýherného hracieho prístroja,
  4. identifikačné číslo pridelené správcom dane.
 2. Daňovník je povinný pre účely dane viesť preukaznú evidenciu nevýherných hracích prístrojov minimálne s nasledujúcimi údajmi, za každý prístroj umiestnený na území mesta:
  1. druh a názov nevýherného hracieho prístroja,
  2. výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
  3. identifikačné číslo nevýherného hracieho prístroja,
  4. adresa miesta prevádzkovania a umiestnenie nevýherného hracieho prístroja (poschodie, miestnosť),
  5. dátum začatia/ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
 3. Daňovník je povinný pre účely dane na výzvu správcu dane predložiť evidenciu nevýherných hracích prístrojov, v súlade s ods. 1 tohto ustanovenia, za požadované obdobie.

 

Sadzba

Správca dane určil sadzbu dane 360,00 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Predmet dane 

1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

2. Nevýherné hracie prístroje sú:

a) elektronické prístroje na počítačové hry,

b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

 

Základ dane

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

 

Zverejňovanie daňových dlžníkov nájdete TU