Informovanie o dani z nehnuteľností

Forma agendy Podnikateľ
Sekcia Odbor ekonomický

Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje za:

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť k miestnym daniam podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Podáva sa vtedy ak u daňovníka nastanú zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach (ak daňovník predá alebo kúpi nehnuteľnosť, skolauduje stavbu, a pod.).

Sadzby dane z nehnuteľnosti sú určené vo VZN č. 20/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje.

Vyrubená daň z nehnuteľnosti je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, pokiaľ správca dane neurčil jej splatnosť v splátkach v rozhodnutí. Ak je vyrubená daň z nehnuteľností vyššia ako 33 000 eur, správca dane určí platenie tejto dane najmenej v dvoch rovnomerných splátkach.

Zdaňovacím obdobím pre daň z nehnuteľnosti je kalendárny rok.

Predmet dane:

 

Daň z pozemkov

Daňovníkom je vlastník pozemku, správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce, alebo vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou alebo fyzickou osobu až do vykonania pozemkových úprav a nájomca.

Nájomca je daňovníkom ak:

Predmet dane tvoria:

 

Daň zo stavieb

Daňovníkom v prípade tejto dane je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce, alebo vyššieho územného celku.

Predmet dane tvoria:

Predmetom tejto dane sú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží, spojené so zemou pevným základom alebo ukotvené pilótami. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že stavba sa prestala užívať.

 

Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce, alebo vyššieho územného celku.

Predmet dane tvoria:

 

Zverejňovanie daňových dlžníkov nájdete TU