Žilinu navštívil nórsky veľvyslanec

NF (8)NF (8)
Vo štvrtok 27. mája navštívil Žilinu veľvyslanec Nórskeho kráľovstva na Slovensku Terje Theodor Nervik. Jeho pracovná cesta bola zameraná na prerokovanie aktuálnych projektov, ktoré sú spolufinancované z nórskych fondov a zmapovanie výsledkov spolupráce z minulosti. Veľvyslanec sa v historickej radnici stretol s primátorom Petrom Fiabáne. Mesto má s Nórmi v súčasnosti rozbehnutý jeden projekt, jeden projekt je už úspešne ukončený a ďalší čaká na schválenie. V marci 2020 sa v Žiline začal 3-ročný program „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“. Projekt zahŕňa viacero aktivít, ktoré prispejú k redukcii skleníkových plynov a zvýšia schopnosť mesta adaptovať sa na zmenu klímy. Časť aplikovaných opatrení sa zameria na znižovanie prehrievania urbanizovaných lokalít napr. početnou výsadbou stromov, doplnením zelene či vybudovaním vegetačnej strechy na budove mestského úradu. Ďalším z opatrení je dobudovanie parku Svätého Juraja v mestskej časti Trnové, znovuvysadenie časti lesa v Zástraní a revitalizácia vybranej časti Lesoparku Chrasť. Vďaka projektu samospráva taktiež zaobstará dva elektromobily na rozvoz stravy pre seniorov, ďalej nádoby na kuchynský bioodpad, zrealizuje rekonštrukciu materskej školy A. Kmeťa. Významnou súčasťou projektu je tvorba Stratégie adaptácie mesta Žilina na zmenu klímy. Ide o strategicky dokument, ktorého hlavným cieľom je zlepšovať pripravenosť mesta čeliť nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy pomocou návrhu vhodných adaptačných opatrení. Uvedené aktivity v hodnote 1 379 187 eur budú financované z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a Štátneho rozpočtu SR. V rokoch 2015 a 2016 bol z nórskych fondov úspešne zrekonštruovaný aj Rosenfeldov palác. Cieľom projektu bolo zachrániť a komplexne zrevitalizovať kultúrnu pamiatku, prezentovať jej pamiatkové hodnoty a sprístupniť ju verejnosti ako reprezentatívne multifunkčné kultúrne a spoločenské centrum, ktoré bude slúžiť na umelecké a remeselné expozície, hudobné produkcie a koncerty, osvetovú činnosť i informačné centrum. Na projekte sa finančne podieľal Regionálny operačný program sumou 920 000 eur, zo zdrojov Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a Nórska išlo 600 000 eur a 1,2 milióna eur použilo mesto z vlastných zdrojov. V súvislosti s Nórskym finančným mechanizmom podala samospráva žiadosť o ďalší projekt v hodnote 326 000 eur zameraný na sociálnu inklúziu rómskej komunity v meste Žilina, ktorý momentálne čaká na schválenie. Vďaka finančnej podpore nórskych partnerov bude v blízkej dobe v Žiline zrekonštruovaný aj Dom umenia Fatra. V minulosti bola z uvedených finančných zdrojov obnovená i budova žilinskej synagógy či kaplnka Budatínskeho hradu. Veľvyslanca Nórskeho kráľovstva počas jeho návštevy v Žiline a okolí sprevádzal známy influencer Fero Joke, ktorý pripravuje videonahrávky s názvom Príbehy nórskych fondov.