Žilinských predškolákov čakajú začiatkom apríla zápisy do prvého ročníka

zápis do škôl - ilustračná fotozápis do škôl - ilustračná foto

Už o mesiac sa budú v Žiline konať zápisy prvákov do základných škôl. Rodičia budú môcť zapísať svoje deti do všetkých 14 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v rovnakom termíne, a to od 3. do 5. apríla 2024 v čase od 14.00 do 18.00 hod. Týka sa to nielen detí, ktoré do 31. augusta dovŕšia šesť rokov a dosiahnu školskú spôsobilosť, ale aj detí, ktoré mali v tomto školskom roku predĺžené pokračovanie povinnej predprimárnej dochádzky.

Rodič môže pre svoje dieťa vybrať spádovú školu, teda školu v školskom obvode v mieste trvalého pobytu. Môže sa však rozhodnúť aj pre inú školu, pokiaľ má voľné kapacity. Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča a rodný list dieťaťa. Ako uviedla vedúca Odboru školstva, mládeže a športu na Mestskom úrade v Žiline Monika Pastieriková, rodičia môžu škole osobné údaje poskytnúť už pred samotným zápisom dieťaťa do 1. ročníka, a to prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky základnej školy. „Zapisujú sa deti narodené od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018 a deti, ktoré majú v aktuálnom školskom roku predĺžené pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania. Vo výnimočných prípadoch môžu rodičia zapísať do základnej školy dieťa mladšie ako šesť rokov, no k žiadosti musia predložiť súhlasné vyjadrenie zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné stanovisko detského lekára,“ doplnila M. Pastieriková. Pre tých, ktorí nevedia, do ktorej spádovej školy ich dieťa patrí, sú k dispozícii informácie o rozdelení ulíc do školských obvodov zverejnené na webovej stránke mesta: https://www.zilina.sk/agendy/informovanie-o-skolskych-obvodoch/.

Pre mimoriadne nadané deti otvára Základná škola s materskou školou na Ulici sv. Gorazda aj v tomto roku špeciálne triedy pre intelektovo nadané deti. Rodič môže rovnako požiadať o odklad nástupu svojho dieťaťa o jeden rok, a to na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu pediatra a informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Rodičia detí s narušenou komunikačnou schopnosťou ľahkého stupňa alebo detí s vývinovými poruchami ľahkého stupňa, ktoré dosiahli vek 6 rokov a nie je u nich predpoklad zvládnutia prvého ročníka základnej školy, majú možnosť požiadať o zaradenie dieťaťa do úvodného ročníka základnej školy. „Úvodné ročníky sa budú otvárať podľa záujmu rodičov a kapacity škôl. V aktuálnom školskom roku sú otvorené úvodné ročníky v Základnej škole Námestie mladosti 1 a v Základnej škole s materskou školou Gaštanová 56,“ spresnila vedúca odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Žiline.

Počet predškolákov v Žiline v posledných rokoch klesol. Kým vlani ich bolo 828, v súčasnosti navštevuje žilinské materské školy 808 predškolákov. Podrobnosti k zápisu detí do prvých ročníkov zverejní každá žilinská základná škola na svojej webovej stránke alebo informácie poskytnú riaditelia škôl, prípadne metodik Odboru školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Žiline na tel. č. 0905 331 634.