Žilinskí poslanci sa stretli na 26. zasadnutí Mestského zastupiteľstva, rokovali videokonferenčne

mestsky uradmestsky urad

Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj a Žilinská univerzita v Žiline zakladajú záujmové združenie právnických osôb s názvom InoVia. Jeho zámerom je podpora podnikateľského prostredia, kreativity, inovácií či digitálneho rozvoja. Vstup žilinskej samosprávy do združenia schválili poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline, ktorí rokovali v pondelok 20. septembra prostredníctvom videokonferencie.

Nové združenie si dalo za cieľ aj vytváranie funkčných partnerstiev, budovanie vzdelanostného regiónu, riadenie inovačnej stratégie regiónu, prezentáciu regiónu pre prísun investícií a kvalitnej pracovnej sily. „Spoločným záujmom je, aby v Žiline vzniklo a začalo efektívne pracovať regionálne inovačné centrum. Pozeráme sa ďaleko do budúcnosti a chceme, aby inovácie dostali zelenú. Vytvorili sme vhodné prostredie, ktoré bude pomáhať pri štarte a začiatku malých firiem, malých podnikateľov a študentov. Tých, ktorí sa vyberú cestou hľadania nových trendov pri inováciách a inteligentných riešeniach vo fungovaní samospráv a mesta,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Inšpiráciou pre vznik inovačného centra sú funkčné organizácie tohto typu v Českej republike, ktoré vytvárajú celý inovačný ekosystém firiem, samospráv a univerzít. Výsledkom je vznik nových firiem, rozvoj malých a stredných podnikov, atraktivita regiónu pre študentov a pracovníkov, ako aj prísun zahraničných investícií. Mesto sa bude na fungovaní centra podieľať rovnakým dielom ako ŽSK, v tomto roku vo výške 45-tisíc eur vo forme prvého členského príspevku. V roku 2022 bude predpokladaná podpora mesta vo výške 125-tisíc eur.

Mestskí poslanci na septembrovom zasadnutí schválili všeobecne záväzné nariadenie, ktorým zakázalo prevádzkovanie hazardných hier v roku 2021 počas 12 dní – štátnych sviatkov. V súlade s platnou legislatívou musí obec nariadenie prijať do 31. 10. kalendárneho roka, ak má byť platné v nasledujúcom kalendárnom roku. Zákaz hazardu počas štátnych sviatkov prijalo zastupiteľstvo aj v minulom roku a v roku 2019.

Mestské zastupiteľstvo na rokovaní odobrilo zapojenie sa Žiliny do  1. fázy integrovaného dopravného systému v Žilinskom samosprávnom kraji a s tým súvisiace dokumenty.

Poslanci tiež vyjadrili súhlas s predložením žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v rámci výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na realizáciu projektov výstavby cyklotrasy V9 (Vlčince – Vodné dielo) i vybudovanie nových cykloprístreškov pri areáloch vybraných základných škôl. Žilinská samospráva sa zapojí do výzvy IROP aj s projektom „Zelené opatrenia areálov základných a materských škôl v meste Žilina – 1. etapa“, počas ktorého chce revitalizovať areály Materskej školy Trnavská, Základnej školy s materskou školou na Ulici sv. Gorazda a vybudovať školskú záhradu v Základnej škole s materskou školou do Stošky v mestskej časti Závodie.

V programe posledného zasadnutia Mestského zastupiteľstva Žiline boli schválené návrhy všeobecne záväzných nariadení, ktorým sa určuje územie pre spádové materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta či nariadenie o určení a zmene názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. Predstavený bol aj podnikateľský zámer spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. pre rok 2022 či zaznela monitorovacia a hodnotiaca správa o plnení komunitného plánu sociálnych služieb v rokoch 2019 – 2023.

Mestskí poslanci si vypočuli informatívne správy o urbanistických štúdiách revitalizácie sídlisk, o príprave prihlášky mesta Žilina do druhého kola súťaže o titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 a zoznámili sa so Stratégiou rozvoja kultúry, kreatívneho priemyslu a kultúrneho cestovného ruchu v meste Žilina (2021 – 2035) – Kreatívna Žilina 2035.

Žilinská samospráva spolu so 126 mestami a obcami, ktoré sa rozhodli spolupracovať na príprave projektu Žilina Beskydy 2026 v rámci kandidatúry za Európske hlavné mesto kultúry, sa rozhodli dohodnutý spôsob spolupráce legitimizovať schválením memoranda. Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí v pondelok 20. septembra schválilo memorandá so Žilinským samosprávnym krajom, mestami Bielsko – Biala, Frýdek – Místek, Čadca, Dolný Kubín a Kysucké Nové Mesto. Memorandá upravujú základné podmienky budúcej spolupráce v prípade, že projekt Žilina Beskydy 2026 bude v decembri medzinárodnou porotou vyhlásený za víťazný. Následne bude medzi partnermi podpísaná detailná zmluva o spolupráci.