Žilinskí dobrovoľníci pomáhajú zlepšovať život v meste

DSC00162DSC00162

Čistia ulice od odpadkov, udržiavajú poriadok na verejných priestranstvách, pomáhajú pri výsadbe zelene. Dobrovoľníci v Žiline svojou nezištnou prácou a obrovským nasadením prispievajú ku krajšiemu a lepšiemu životu v meste. Ich úsilie a aktivity vyzdvihol na spoločnom stretnutí primátor mesta a poďakoval im za spoluprácu.

S myšlienkou oceniť záslužnú prácu žilinských dobrovoľníkov prišli poslanci mestského zastupiteľstva. Podľa žilinského primátora Petra Fiabáne je ich pôsobenie v meste neoceniteľné. „Pravidelne dostávame desiatky podnetov od našich obyvateľov, kde v meste je treba niečo opraviť, vyčistiť alebo upraviť. Títo ľudia, naši dobrovoľníci, ktorých som mal tú česť privítať a poďakovať im, tieto podnety vidia, vnímajú a snažia sa ich vlastnými silami vyriešiť. Nechýba im entuziazmus, nasadenie a odhodlanie, a to sú vlastnosti, ktoré si na nich mimoriadne cením,“ povedal po stretnutí na žilinskej radnici P. Fiabáne. Rozhovory sa podľa neho niesli v priateľskej atmosfére, navzájom si vymenili skúsenosti, poradili sa o nedostatkoch, s ktorými sa pri dobrovoľníctve stretávajú a spoločne prediskutovali najväčšie výzvy pre samosprávu, najmä so zreteľom na oblasť riešenia komunálneho odpadu. „K najviac diskutovaným témam patrili problémy s komunálnym odpadom, znečisťovaním verejných priestranstiev a načrtnutie plánovaných krokov mesta na ich odstránenie,“ priblížil primátor.

Činnosť dobrovoľníkov je vo viacerých oblastiach nenahraditeľná. Napriek tomu, že svoju prácu vykonávajú bez očakávania odmeny či pochvaly, venujú jej všetko svoje úsilie. „Takíto ľudia sú inšpiráciou pre ostatných a zaslúžia si naše uznanie. Rád by som touto cestou poďakoval všetkým dobrovoľníkom, ktorí prispievajú ku krajšiemu a lepšiemu životu v našom meste,“ uzavrel primátor.