Žilinské základné školy prijali počas zápisov 983 prihlášok

Základná škola Martinská najúspešnejšou spomedzi základných škôl v krajiZákladná škola Martinská najúspešnejšou spomedzi základných škôl v kraji

Zápisy do prvých ročníkov na školský rok 2023/2024 sa v žilinských základných školách uskutočnili od 12. do 14. apríla. Rodičia si mohli vybrať spomedzi 14 základných škôl, ktoré má samospráva vo svojej pôsobnosti.

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina prijali tento rok dokopy 983 prihlášok budúcich prvákov, čo je o pätnásť menej ako minulý rok. Celkový počet prihlášok však obsahuje aj duplicity, keďže niektorí rodičia prihlásili svoje deti aj do dvoch rôznych základných škôl. Finálny počet budúcich prvákov tak bude známy až neskôr. Odbor školstva, mládeže a športu Mestského úradu v Žiline predpokladá, že v septembri by malo do prvých ročníkov nastúpiť približne 850 detí. Tento školský rok navštevuje prvé ročníky základných škôl v pôsobnosti mesta spolu 823 žiakov.

Najviac detí, 153, sa zapísalo do Základnej školy Martinská na Vlčincoch. Riaditelia škôl už začali rodičom posielať oficiálne rozhodnutia o prijatí ich detí. Čas na to majú do 15. júna.

Do prvej triedy sa podľa zákona zapisuje každé dieťa, ktoré najneskôr do 31. augusta 2023 dovŕši vek šesť rokov. Vo výnimočných prípadoch môžu rodičia zapísať do základnej školy aj dieťa mladšie ako šesť rokov, no k žiadosti musia predložiť súhlasné vyjadrenie zo zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné stanovisko všeobecného lekára pre deti a dorast. Tento rok bolo na zápisoch 9 detí, ktorých rodičia požadujú predčasný nástup do základnej školy.

Pre intelektovo nadané deti otvára Základná škola s materskou školou na Ulici sv. Gorazda aj tento rok špeciálne triedy. Avšak počty prijatých detí budú známe v júni po poslednom testovaní. Maximálny počet žiakov v triede intelektovo nadaných detí je na prvom stupni 12 žiakov, na druhom stupni 16 žiakov.