Žilinská univerzita v Žiline a mesto Žilina podpísali Memorandum o porozumení

Podpis memorandaPodpis memoranda

Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) a mesto Žilina sa rozhodli vytvoriť vzájomne prospešné Memorandum o porozumení v rozsahu vzájomnej podpory vzdelávania formou spolupráce a skvalitňovania výskumných a vzdelávacích aktivít. Podpisom memoranda dňa 3. 12. 2021 sa dohodli, vo vymedzených oblastiach, zvyšovať kvalitu prostredia i školského systému a podporovať vzdelaných kvalifikovaných ľudí, ich udržanie a uplatnenie na trhu práce, najmä na území mesta Žilina, ako aj celej Slovenskej republiky.

V rámci spolupráce si vymedzili niekoľko oblastí, ktorým sa budú venovať:

  • príprava expertov v regionálnej politike zohľadňujúcej integrované a inteligentné riešenia a prístupy rozvoja, skoordinovaná s ostatnými nástrojmi a politikami v meste, odborné analýzy investičných projektov vrátane porovnávania priorít medzi rôznymi investíciami s dôrazom na dosiahnutie maximálnej hodnoty za verejné prostriedky, vrátane špecifikácií kľúčových oblastí pre investície, regionálne a inovatívne riešenia, návrhy ekonomických nástrojov na podporu hospodárstva, príprava a kreovanie nových a odborných kapacít, ktoré budú schopné koncepčne pracovať a vytvárať podklady pre tematické a výsledkovo zamerané využitie zdrojov s dôrazom na rozvoj mesta,
  • aplikovaný výskum pre oblasť verejnej správy, analýzy a štúdie v jednotlivých oblastiach regionálneho rozvoja, ako aj tzv. príklady dobrej praxe porovnateľných riešení, projektov, miest a regiónov najmä v oblastiach inteligentných riešení a systémov, inteligentnej mobility, informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti, krízového riadenia a bezpečnosti, návrhy zlepšenia prostredia, pre stabilný a udržateľný rozvoj mesta, s odborným, analytickým odôvodnením realizovať ekonomicky udržateľné koncepcie a politiky, s orientáciou na reálny verejný záujem,
  • informačné a komunikačné technológie so zameraním sa na oblasti inteligentnej dopravy a smart/inteligentných riešení, smart mobility, inteligentnej výroby a inteligentného priemyslu, spracovania údajov a dátovej analytiky, krízového riadenia a bezpečnosti v súlade s potrebami vychádzajúcimi z koncepcií mesta Žiliny, Žilinského samosprávneho kraja, SR, ako aj Európskej únie,
  • spolupráca pri príprave a realizácii rozvojových projektov v oblasti udržateľného mestského rozvoja mesta Žiliny, spolupráca pri príprave a implementácii projektov orientovaných na výzvu Race to Zero, spoločná príprava projektovej dokumentácie a realizácia zelených a oddychových zón, budovaniu športovísk a športového zázemia pre študentov UNIZA, atlétov a verejnosť mesta Žiliny a jeho okolia,
  • spolupráca pri príprave a realizácii medzinárodných aktivít, pri príprave kandidatúry mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026 a v prípade víťazstva spolupráca pri realizácii projektu Žilina Beskydy 2026.

„Teší ma, že vzájomne zintenzívňujeme projekty vo viacerých oblastiach a spoluvytvárame dobrú platformu na hlbší rozvoj aktivít pre akademickú obec. Rovnako dôležitá je aj medzinárodná aktivita a spolupráca pri príprave kandidatúry mesta Žilina na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026,“ doplnil prof. Jozef Jandačka, rektor UNIZA.

„Memorandum so Žilinskou univerzitou potvrdzuje naše dlhodobo dobré vzťahy a otvára možnosti ďalšej vzájomnej spolupráci. Som veľmi rád, že máme v akademickom prostredí silného partnera s výsledkami. Naším spoločným záujmom je vytvárať príležitosti na podporu kvalifikovaných a vzdelaných ľudí, ktorí nájdu uplatnenie predovšetkým v Žiline, na Slovensku i v zahraničí. Prajem si, aby bolo naše memorandu bohaté na úspešné projekty,“ povedal Peter Fiabáne, primátor mesta Žilina.

Oba subjekty si v záujme dosiahnutia stanovených cieľov budú poskytovať potrebnú súčinnosť a informácie týkajúce sa ich spolupráce, budú si vzájomne vymieňať skúsenosti a príklady odbornej a dobrej praxe, vzájomne propagovať a podporovať vyvíjané aktivity a projekty, spolupracovať pri organizovaní podujatí a pri spoluorganizovaní spoločných podujatí, ako aj pri príprave realizácie spoločných projektov, vrátane projektov ďalšieho vzdelávania určených pre odbornú a laickú verejnosť, realizovať spoločné programy s cieľom udržania mladých ľudí v regióne, zvýšiť efektívnosť výskumu a praktických skúseností vo vybraných oblastiach, najmä za účelom dosiahnuť účinnejšiu spoluprácu.