Žilinská samospráva sa pripravuje na zimnú údržbu ciest a chodníkov

foto-1200x800foto-1200x800

Na základe schváleného Operačného plánu bude zimná starostlivosť o cesty a chodníky zabezpečená do 31. marca 2024. Skutočné trvanie zimnej údržby sa však môže zmeniť v závislosti od poveternostných podmienok. Mesto sa stará o údržbu približne 260 kilometrov cestných úsekov a približne 160 kilometrov chodníkov.

Mesto Žilina prostredníctvom firmy Žilinské komunikácie zabezpečuje zimnú údržbu komunikácii za účelom zmierňovania poveternostných vplyvov zjazdnosti ciest a schodnosti chodníkov a verejných priestranstiev. Zjazdnosťou a schodnosťou komunikácií sa rozumie stav ich povrchov s možnosťou bezpečnej premávky a chôdze pri zvýšenej opatrnosti s prihliadnutím na aktuálnu situáciu.

„S blížiacim sa zimným obdobím prichádza aj zmena počasia, na ktorú sa každoročne dôsledne pripravujeme. Poveternostné podmienky sa práve v tomto období rýchlo menia, preto by som chcel požiadať obyvateľov mesta o toleranciu a prispôsobenie pohybu na komunikáciách s ohľadom na aktuálny stav. Samozrejme, naším zámerom je vynakladať maximálne úsilie, aby bola zabezpečená plynulá cestná premávka a bezpečnosť na chodníkoch. Udržiavacie práce sa uskutočňujú podľa dôležitosti komunikácii,“ vysvetlil primátor mesta Žilina Peter Fiabáne.

Zimná údržba sa vykonáva podľa schváleného poradia dôležitosti jednotlivých miestnych komunikácií na základe intenzity a smerovania dopravy. Prioritne sa udržiavajú komunikácie s premávkou mestskej hromadnej dopravy a vyššieho dopravného významu, ktorých celková dĺžka je 84,3 km (190 km údržby), druhé v poradí dôležitosti sú cesty nižšieho významu, prevažne komunikácie vo vnútroblokoch mestských sídlisk s dĺžkou 83,7 km (167,4 km údržby) a nakoniec sa udržujú komunikácie vo vnútroblokoch priľahlých častí mesta (89,4 km, čo predstavuje 170,8 km údržby). Popritom sa vykonáva údržba chodníkov, ktoré tvoria dĺžku siete približne 160 km, pričom údržba sa realizuje podľa ich vyťaženia a dôležitosti.

V Žiline dlhodobo zabezpečuje zimnú údržbu spoločnosť Žilinské komunikácie, a. s. Taktiež pri starostlivosti o komunikácie poskytujú svoje služby aj externí dodávatelia, pracovníci mesta ako aj aktivační pracovníci. Využívaná technika v počte 28 kusov pozostáva z veľkých a malých sypačov s radlicami, šesť traktorov, nakladačov v prípade potreby ľadorez alebo ďalšia zmluvne zabezpečená technika. Na cestné komunikácie ako aj chodníky je pripravených 850 ton chemického posypového materiálu a 550 ton inertného materiálu, ktoré sa budú priebežne dopĺňať v prípade potreby.

„Vodičov prosíme, aby nezabúdali na príslušné ustanovenia zákona o cestnej premávke, ktorý sa týka zastavenia a státia vozidiel na pozemných komunikáciách. Vodiči musia ponechať voľný jazdný pruh pri obojsmernej komunikácii minimálne 6 metrov a pri jednosmernej komunikácii minimálne 3 metre s ohľadom na šírkové rozmery mechanizmov zabezpečujúcich zimnú údržbu, kde šírka radlice je 3,2 metra a previs pred vozidlom až 2 metre. Pri nezodpovednom parkovaní dochádza ku zdržovaniu pri výkone zimnej údržby a v niektorých prípadoch aj k vynechaniu úseku,“ upozorňuje Radoslav Vozárik, vedúci odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia.

Občania môžu sledovať práce počas zimnej údržby na web stránke mesta v reálnom čase. Vďaka GPS monitoringu vozidiel je možné vidieť, v ktorej časti mesta sa práve aktuálne pohybujú. Novinkou je doplnenie mechanizmov údržby ako aj všetkých externých dodávateľov, ktorí sa budú podieľať na údržbe. Zároveň mesto zverejňuje Operačný plán zimnej údržby 2023/2024, kde na internetovej stránke samosprávy bude zverejnený pravidelný priebeh prác, typy výkonov (ako sú najazdené kilometre, okruhy a druh vykonanej údržby), ale aj informácie o spotrebe posypového materiálu. Dispečersko-spravodajská služba bude k dispozícii ihneď po zahájení zimnej údržby.