Žilinčania v minulom roku vyzbierali necelých 440 ton kuchynského odpadu

separovanie odpadovseparovanie odpadov
Minulý rok sa v Žiline vytriedilo len približne 440 ton kuchynského odpadu, čo je takmer o 74 ton menej ako v roku 2021. Z ročnej analýzy však vyplýva, že klesá tiež množstvo celkového komunálneho odpadu. V porovnaní s rokom 2021 vyprodukovali Žilinčania o 6,2 tony zmesového komunálneho odpadu menej ako v roku 2022. V Žiline sa vlani vyzbieralo necelých 440 ton kuchynského odpadu, rok predtým to bolo 513 ton. „Hoci by sa podľa nameraných údajov mohlo zdať, že toto menšie množstvo odpadu z kuchýň sa nám prejaví v zmesovom komunálnom odpade, nie je to celkom tak. Za minulý rok sme zaznamenali pokles aj v množstve odvezeného komunálneho odpadu. Vyzerá to tak, že Žilinčania menej plytvajú jedlom a produkujú preto menej kuchynského odpadu,“ vysvetlil primátor Žiliny Peter Fiabáne. Povinnosť zabezpečiť triedenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu majú všetky samosprávy na Slovensku od 1. januára 2021. „Zaviesť separovanie tohto druhu odpadu bola pre mesto výzva, no systém sa nám podarilo úspešne nastaviť a zaviesť ho vo všetkých častiach mesta. Pre každú domácnosť, žijúcu v bytovom dome sme pripravili štartovací balíček určený na triedenie kuchynského bioodpadu a po celom meste sme rozmiestnili špeciálne smetné nádoby určené práve na kuchynský odpad,“ priblížil P. Fiabáne. Doplnil, že minulý rok v septembri spustila žilinská radnica pilotný projekt, kedy sa do hnedých zberných nádob na kuchynský odpad začali vkladať biologicky degradovateľné vrecia. Tie mali zabrániť vytekaniu tekutín do smetných nádob, čo malo za následok nepríjemný zápach. Projekt sa osvedčil, a preto bude samospráva aj tento rok počas teplých letných mesiacov používať tieto vrecia. Navyše, počas leta bude zabezpečené aj pravidelné čistenie samotných nádob a stojísk. Vývoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu zabezpečuje zmluvná spoločnosť T+T a to minimálne raz za dva týždne v období od októbra do marca a počas mesiacov marec až september sa tento odpad vyváža raz týždenne. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad priťahoval na sídlisko Hájik diviačiu zver, radnica preto zabezpečila 60 nádob proti prevráteniu. Samospráva nezabudla ani na rodiny žijúce v rodinných domoch, pre ktoré zabezpečila vlastné kompostéry. Správnym triedením sa dá biologický odpad zmeniť na kompost, ktorý sa môže ďalej využívať v záhradkách. Mesto Žilina plánuje v procese efektívneho triedenia kuchynského rozložiteľného odpadu pokračovať a v budúcnosti zvažuje vytvoriť niekoľko menších mestských kompostární, ktoré by vedeli tento druh odpadu ekologicky spracovať. Medzi bioodpad z kuchyne patria zvyšky z rastlín a jedál, zelenina, ovocie, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, použité papierové vreckovky, potraviny po záručnej dobe, starý chlieb, novinový papier použitý pri manipulácii s potravinami a iné. Minulý rok pribudli v Žiline a jej mestských častiach nové nádoby na zber jedlých tukov a olejov, ktoré vo väčšine domácností skončili po použití v kanalizácii. Do triedeného odpadu patria všetky jedlé oleje a tuky používané doma pri príprave jedla. Použité oleje a tuky stačí zliať do akejkoľvek PET fľaše a odniesť do najbližšej označenej zbernej nádoby na triedenie oleja. Mesto Žilina zabezpečuje tiež zber odpadov zo zelene ako časti biologicky rozložiteľných odpadov (BRO). Pre tieto účely využíva veľkokapacitné kontajnery, ktoré pravidelne na jar i jeseň rozmiestňuje do všetkých mestských častí. Odpad zo záhrad zahŕňajúci lístie, konáre, trávu či zvyšky rastlín budú môcť Žilinčania odovzdať do špeciálnych kontajnerov už od budúceho týždňa podľa harmonogramu zverejneného na internetovej stránke mesta. Kontajnery budú určené výlučne na zber zeleného odpadu, nesmie sa do nich vyhadzovať veľkoobjemový komunálny odpad. Minulý rok takýmto spôsobom vytriedili obyvatelia Žiliny 1 170 ton biologicky rozložiteľného odpadu.