Žilina vlani vytriedila 519 ton kuchynského bioodpadu, inštalujú sa ďalšie smetné nádoby

ilustračná fotoilustračná foto

Žilinčania vyzbierali za minulý rok 519 ton biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu. Vytriedený kuchynský bioodpad doteraz vhadzovali do 100 špeciálnych kontajnerov. V najbližších dňoch k nim na území mesta pribudne ďalších 950 kusov 240-litrových nádob na biologický komunálny odpad (hnedé nádoby). Obyvatelia ich nájdu pri nádobách na zmesový odpad (čierne nádoby), teda v primeranej vzdialenosti od bytových domov. Samospráva zároveň upozorňuje, že dôjde k presunom tzv. „zvonov“ – kontajnerov na biologický odpad, no všetky stojiská budú postupne vybavené novými nádobami.

Povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) má Žilina, podobne ako iné mestá a obce na Slovensku, od 1. januára 2021. Cieľom nového legislatívneho nariadenia je zlepšiť odpadové hospodárstvo a zmierniť záťaž na životné prostredie.

Kuchynský bioodpad tvorí až polovicu komunálneho odpadu, z ktorého viac ako 60 % na Slovensku skládkujeme. Vďaka správnemu a zodpovednému triedeniu môžeme znížiť množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach. Správne vytriedený bioodpad je možné ešte zhodnotiť, teda spracovať na ďalšie využitie.

Mesto Žilina sa na zavedenie triedenia kuchynského bioodpadu pripravilo. Ako benefit nad rámec zákonom stanovaných povinností zabezpečilo pre každú domácnosť žijúcu v paneláku a bytových domoch štartovací balíček určený na triedenie kuchynského bioodpadu. Žilinčania z bytových domov v ňom našli tri praktické pomôcky – košík na kuchynský odpad, 24 kusov biologicky rozložiteľných vreciek a návod, ako správne triediť tento druh odpadu.

Obyvatelia rodinných domov majú podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta povinnosť kompostovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a kuchynský odpad v kompostéroch na svojom pozemku. Pre splnenie tejto povinnosti mesto zabezpečilo kompostéry, pričom domácnosť v rodinnom dome má nárok na jeho bezplatné prevzatie. Obyvatelia, ktorí si ho ešte neprevzali, neplnia povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzného nariadenia a môže im byť uložená sankcia. Z tohto dôvodu je potrebné si prevziať kompostér na Mestskom úrade v Žiline každý pondelok až stredu od 8.00 do 12.00 hod.

Využitie kuchynského bioodpadu je možné iba za predpokladu, že sa triedi správne. Do kontejnera na bioodpad je potrebné hádzať len odpad, ktorý tam patrí. V opačnom prípade sa jeho obsah znehodnotí a napokon skončí na skládke zmiešaného komunálneho odpadu tak, ako tomu bolo doposiaľ. Na triedenie kuchynského bioodpadu je potrebné využívať výlučne biologicky rozložiteľné vrecká, ktoré je možné si zakúpiť v predajniach drogérie. Bežné plastové vrecká je zakázané používať, keďže kuchynský bioodpad znehodnocujú.

TRIEDENIE KUCHYNSKÉHO BIOODPADU – PRAKTICKÉ RADY PRI TRIEDENÍ

Upozorňujeme, že do nádob na kuchynský bioodpad nepatria konáre, tráva a ostatný záhradný odpad.

Pre obyvateľov panelákov:

Do kontajnera na kuchynský bioodpad patria: zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestoviny, škrupiny z vajec, kávové usadeniny, čajové vrecká alebo sypaný čaj, zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok, zvyšky izbových rastlín či kytíc, mäsové a mliečne výrobky, potraviny po dátume spotreby a menšie kosti (kuracie, rybacie).

Do kuchynského bioodpadu nehádžeme: oleje, zvyšky jedla v obaloch, mŕtve telá zvierat, zvierací trus, veľké kosti (hovädzie, bravčové) a tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky).

Pre obyvateľov rodinných domov:

Naďalej vyhadzovať do kompostéra vo svojej záhrade môžu: biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a biologicky rozložiteľný kuchynský odpad, ako zvyšky ovocia a zeleniny, pečivo a cestoviny, škrupiny z vajec, kávové usadeniny, čajové vrecká alebo sypaný čaj, zvyšky vareného jedla, scedené zvyšky z polievok, zvyšky izbových rastlín či kytíc, zvierací trus.

Do kuchynského bioodpadu nehádžeme: oleje (je možné ich odovzdať na zberný dvor alebo na Slovnaft čerpacej stanici), zvyšky jedla v obaloch (obaly je potrebné triediť), mŕtve telá zvierat, veľké kosti (hovädzie, bravčové) a tekuté potraviny (mlieko, riedke polievky).

Pre obyvateľov rodinných domov mesto nad rámec zákona zabezpečí špeciálne nádoby na kuchynský bioodpad pri stojiskách triedeného zberu. Do týchto kontajnerov na kuchynský bioodpad patria: mäsové a mliečne výrobky, potraviny po dátume spotreby a menšie kosti (kuracie, rybacie).

Nákup 240-litrových nádob na biologický komunálny odpad je financovaný z projektu s názvom „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“ podporeného v rámci Nórskych Grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

logá