Žilina intenzívne bojuje s reklamným smogom, niektoré spory končia na súdoch

mestsky uradmestsky urad

Žilinská samospráva podniká všetky kroky k tomu, aby dlhodobo vyčistila verejný priestor od nežiadúceho reklamného smogu. V minulosti mesto odstránilo reklamné stavby popri hlavnom cestnom ťahu na Martin či Kysuce. V septembri 2019 zas dostali stopku nelegálne umiestnené reklamné zariadenia v mestskej pamiatkovej rezervácii. Napriek snahe riešiť problematiku komplexne a férovo, končia niektoré zmluvné vzťahy na súdoch.

Príkladom je nájomná zmluva na pozemky, stavby či miestne komunikácie za účelom výstavby a prevádzkovania stavieb pre reklamu a reklamných zariadení so spoločnosťou euroAWK spol. s r.o., ktorá po 15 rokoch skončila 1. marca 2017. Mesto následne 28. marca 2017 podalo žalobu na súd, v ktorej sa domáhalo odstránenia reklamných stavieb na svojich pozemkoch. Po takmer štyroch rokoch Okresný súd v Žiline 20. mája tohto roku rozhodol, že má spoločnosť euroAWK odstrániť na vlastné náklady 25 kusov veľkoplošných reklamných panelov a 52 kusov citylight vitrín. Spoločnosť euroAWK sa voči rozhodnutiu odvolala, a tak súdny spor pokračuje. Okrem uvedeného súdneho sporu vedie mesto s uvedenou spoločnosťou ešte ďalšie dva súdne spory o vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie mestských pozemkov, ktoré sú na Okresnom súde Bratislava II a Bratislava III. V oboch veciach nebolo dodnes rozhodnuté.

Okrem reklamných zariadení, ktoré boli odstránené z mestskej pamiatkovej rezervácie ešte v roku 2019, mesto na konci novembra 2020 demontovalo ďalších deväť reklamných stavieb – bilboardov, ktoré stáli na pozemkoch mesta (ulice Vysokoškolákov, Nešporova, Tajovského, Hlinská, Matice Slovenskej, Kvačalova, Priemyselná) bez platnej nájomnej zmluvy. V súčasnosti mesto vedie súdny spor, ktorý súvisí s odstránením reklamných stavieb, aj s obchodnou spoločnosťou NUBIUM, s.r.o..

V júni minulého roka mesto predstavilo Manuál reklamy Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina, ktorý stanovuje základné regulatívy, princípy tvorby nových reklamných zariadení a reklamných stavieb, ako aj úprava súčasných nevyhovujúcich reklám. Má pomôcť vlastníkom, správcom či nájomcom objektov a priestorov v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina pri realizácii budúcej reklamy. Okrem iného ponúka inšpirácie, poukazuje na vhodné i nevhodné príklady z praxe a zároveň približuje celý proces povoľovania zo strany dotknutých inštitúcií.

Dlhodobým zámerom je tiež odstrániť predajné stánky na Hlinkovom námestí v Žiline, ktoré nemajú s mestom uzatvorené platné nájomné zmluvy na prenájom pozemku pod stánkom. V tejto veci vedie samospráva ďalšie súdne spory, keďže majitelia na výzvy na vypratanie stánkov nereagovali.