Žilina hľadá osobnosti mesta. Nominovať ich môžete aj vy.

Sobasna-miestnost_Radnica-6-1200x800-1Sobasna-miestnost_Radnica-6-1200x800-1

Žilinská samospráva v tomto roku opäť ocení výnimočných ľudí, ktorí žijú alebo pôsobia v našom meste a svojou prácou a záslužnou činnosťou prispeli k jeho rozvoju. Navrhnúť mimoriadne osobnosti Žiliny môžu už tradične aj obyvatelia, a to najneskôr do 29. februára 2024.

Nominácie na najvyššie ocenenie mesta Žilina môže zasielať široká verejnosť, občianske či záujmové združenia a inštitúcie do konca februára. Vítané sú nominácie na osobnosti, ktoré dosiahli vynikajúce výkony presahujúce regionálny rámec vo vede, technike, kultúre, športe, v sociálnej alebo spoločensko-politickej oblasti. Za obzvlášť významné zásluhy môže mesto udeliť Čestné občianstvo mesta Žilina alebo Cenu mesta Žilina. Každé z uvedených ocenení je možné udeliť aj „in memoriam“.

Vyplnený nominačný list na osobnosť roka je možné zaslať do 29. februára 2024 poštou na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina (na obálku je potrebné uviesť heslo „Osobnosti“) alebo e-mailom na: osobnosti@zilina.sk. Nominácia musí obsahovať aj životopis alebo stručnú charakteristiku nominovaného, dôvod na udelenie ocenenia a súhlas nominovaného s udelením ocenenia a spracovaním osobných údajov. Vzor prihlášky a súhlas so spracovaním osobných údajov nájdu záujemcovia na webovej stránke mesta v sekcii Kultúra a komunity/Podpora kultúry/Osobnosti mesta Žilina alebo im ho poskytnú na vrátnici Mestského úradu v Žiline. Laureátov na ocenenie vyhlási mesto Žilina na slávnostnom spoločenskom podujatí v jeseni tohto roku.

Žilinská samospráva oceňuje výnimočné osobnosti od roku 1995. Počas tejto, takmer 30-ročnej tradície pribudlo do mestskej siene slávy množstvo významných mien. Naposledy sa tejto pocty dostalo Ladislavovi Valkovičovi a Valérii Hrabovcovej, ktorí získali uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Žilina. Čestné občianstvo in memoriam udelila samospráva Michalovi Maximiliánovi Scheerovi, Cenu mesta Žilina in memoriam Mikulášovi Mlynarčíkovi a Cenu primátora mesta získal Marek Mintál a in memoriam aj Milan Hodoň.