Žilina hľadá konateľa mestských Technických služieb, uzávierka prihlášok je 16. januára 2022

Ilustračná fotoIlustračná foto
Mesto Žilina hľadá konateľa spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. Záujemcovia o uvedenú funkciu sa môžu do výberového konania prihlásiť do 16. januára 2022. Predpokladaný nástup nového konateľa do funkcie je k 1. marcu 2022, predtým však musí úspešného uchádzača schváliť mestské zastupiteľstvo v Žiline na svojom februárovom zasadnutí.  Kandidát na pracovnú pozíciu konateľa technických služieb by mal byť vysokoškolsky vzdelaný, mať minimálne päťročnú prax v riadiacej pozícii v oblasti riadenia stavebnej činnosť či správy verejného priestoru. Vhodný uchádzač by mal mať manažérske zručnosti, ekonomické a technické znalosti potrebné pre riadne vedenie obchodnej spoločnosti. Nový konateľ by mal mať schopnosť viesť tím a byť flexibilný, kreatívny v riešení problémov a komunikatívny. Odmena konateľa bude poskytovaná na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa podľa Obchodného zákonníka vo výške od 2 200 eur mesačne. Pre účasť na výberovom konaní je potrebné doručiť písomnú žiadosť s kontaktnými údajmi, overené doklady o vzdelaní, stručný osobný a profesijný životopis potvrdzujúci požadovaný rozsah odbornej praxe a návrh podnikateľského plánu, predpokladaných činností a strategického rozvoja spoločnosti v rozsahu dvoch strán formátu A4. Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi môžu záujemcovia zaslať elektronicky na adresu: zamestnanie@zilina.sk alebo poštou či doručiť osobne v zalepenej obálke do Podateľne Mestského úradu v Žiline na adresu: Mestský úrad v Žiline, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina. Na obálku je potrebné uviesť: „Výberové konanie na konateľa spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o.“ – NEOTVÁRAŤ.“ K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov poskytnutých pre potreby výberového konania vrátane zaradenia do databázy uchádzačov. Termín pracovného pohovoru bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený emailom.