Žilina bude v roku 2022 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 95,93 mil. eur

MsÚ ŽilinaMsÚ Žilina

Mesto Žilina bude v roku 2022 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 95,93 milióna eur. Rozhodli o tom žilinskí mestskí poslanci, ktorí sa 13. a 14. decembra stretli na poslednom tohtoročnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline. Vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu sa rokovanie uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie.

Bežné príjmy budú v nasledujúcom roku tvoriť 82,11 mil. eur, kapitálové príjmy 320-tisíc eur a príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 13,51 milióna eur. Bežné výdavky tvoria 81,73 mil. eur, kapitálové výdavky 10,24 mil. eur, výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 3,97 mil. eur. Budúcoročný rozpočet neuvažuje so zvýšením sadzieb miestnych daní ani poplatku za komunálny odpad. Rezervný fond je zapojený do príjmovej časti rozpočtu cez príjmové finančné operácie v celkovej výške viac ako 7 mil. eur. Tento fond je vo výške predpokladaných nevyčerpaných bežných a kapitálových výdavkov z roku 2021. Konečná výška bude upresnená po finančnom usporiadaní celkového hospodárenia mesta za aktuálny rok.

Súčasťou rozpočtu mesta sú výdavky na prenesený výkon štátnej správy aj rozpočet príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií mesta – škôl a školských zariadení, Zariadenia pre seniorov – Úsmev, Útvaru hlavného architekta mesta Žilina a príspevkov príspevkovým organizáciám ako Mestské divadlo Žilina a Mestská knižnica Žilina. Výdavková časť budúcoročného rozpočtu aj naďalej zohľadňuje priority mesta, ktorými sú čistota verejných priestranstiev, starostlivosť o komunikácie, mestské plochy a zeleň, udržanie služieb mesta v oblasti verejnej dopravy, vzdelávania, sociálnych služieb, športu, kultúry, bezpečnosti, informačných technológií a pod.

Okrem finančného plánu na jednotlivé oblasti pôsobenia, ktoré bude mesto zabezpečovať, je súčasťou budúcoročného rozpočtu aj 102 investičných akcií v celkovej hodnote takmer 6 mil. eur, ktoré plánuje žilinská samospráva realizovať. Okrem projektov, ktoré sú zazmluvnené a pripravené na realizáciu, chce mesto po vyčíslení výsledku hospodárenia a jeho prebytku za rok 2021 realizovať v budúcom roku aj ďalšie investičné akcie.

Mestskí poslanci sa na zasadnutí zaoberali aj správou o výsledku kontrol i plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Žilina a informatívnou správou konateľa Technických služieb mesta Žilina o stave príprav na uskutočnenie údržby mestskej zelene v roku 2022. Zastupiteľstvo schválilo dodatky k zriaďovateľským listinám Centra voľného času, Kuzmányho 105 i Základnej školy, Karpatská a tiež odobrilo výsledok výberového konania na funkciu konateľa v spoločnosti Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o., ktorý bude nasledujúce obdobie viesť Tomáš Kubica.

Mestské zastupiteľstvo v programe posledného tohoročného rokovania schválilo predloženie žiadostí o nenávratné finančné príspevky na realizáciu projektov nákupu vybavenia do Mestskej knižnice v Žiline, zvýšenia poskytovaných služieb v žilinskom Mestskom divadle či realizácie cyklochodníka Dobšinského ulici – od lávky ponad Obchodnú ulicu po Nanterskú ulicu. Predpoklad finančných nákladov na realizáciu projektových aktivít v mestskej knižnici je 200-tisíc eur, v prípade schválenia projektu by sa mala v mestskej knižnici preinvestovať rovnaká suma 200-tisíc eur. Cieľom projektu, ktorý bude v prípade schválenia realizovaný za takmer 50-tisíc eur, je vybudovať cyklochodník od lávky pre peších ponad Obchodnú ulicu po Nanterskú ulicu na sídlisku Vlčince, a to na prepojenie dvoch cyklotrás – existujúcej cyklotrasy H3 a ešte nedobudovanej H23. Na uvedené stavebné práce už bolo vydané stavebné povolenie.

Mestskí poslanci rokovali aj o vlastných návrhoch na ochranu pozemkov, o vylúčení nákladnej tranzitnej dopravy z centra mesta, o požiadavke na revitalizáciu podchodu pod Rondlom, požiadavke na vytvorenie priehľadu v krajine na zviditeľnenie Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie v lesoparku Chrasť, ohlasovaniu výrubov drevín a stromov, či zverejňovaniu žalôb súdnych sporov a súdnych rozhodnutí týkajúcich sa mesta.

Mestské zastupiteľstvo v Žiline sa v novom roku prvýkrát stretne 21. februára 2022.

Záznam z 28. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline je dostupný v nasledujúcich odkazoch:

· 13. 12.2021: https://www.youtube.com/watch?v=RawdUKR3oeg

· 14. 12. 2021: https://www.youtube.com/watch?v=MYJJwSYHJhI