Žilina bude v roku 2021 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 80,98 mil. eur

Ilustračná foto (35)Ilustračná foto (35)

Mesto Žilina bude v roku 2021 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 80,98 milióna eur. Rozhodli o tom žilinskí mestskí poslanci, ktorí sa v pondelok 14. decembra stretli na poslednom tohoročnom zasadnutí. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline sa vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie.

Bežné príjmy v nasledujúcom roku tvoria 75,07 milióna eur, kapitálové príjmy 270-tisíc eur a príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 5,63 milióna eur. Bežné výdavky tvoria 74,02 milióna eur, kapitálové výdavky 4,66 milióna eur, výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 2,29 milióna eur. Schválený rozpočet neuvažuje v roku 2021 so zvýšením miestnych daní a poplatku za komunálny odpad.

Celkovú finančnú situáciu mesta v tomto roku výrazne ovplyvňovali ekonomické dopady súvisiace s pandémiou koronavírusu, najmä zníženie daňových príjmov zapríčinené výpadkom dane z príjmov fyzických osôb. Ďalší negatívny vplyv na príjmovú časť rozpočtu mala v tomto roku novela zákona o hazardných hrách, ktorá upravila licencie na prevádzkovanie hazardných hier a zmenila podmienky odvodov prevádzkovateľov v prospech štátu.

„Výpadky na strane príjmov sme sanovali zapojením sa do viacerých refundačných programov a rovnako využili bezúročnú štátnu návratnú výpomoc. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie bežných výdavkov mesta. Podarilo sa nám viacerými internými opatreniami aj zmenami rozpočtu v tomto roku niektoré procesy ekonomicky zefektívniť, realizovať a dokončiť aj niektoré investičné akcie. Sústredili sme sa aj na budúci rok pri jednotlivých opatreniach, konkrétny výsledok hospodárenia za rok 2020 však bude zrejmý až začiatkom budúceho roku,“ podotkol primátor mesta Peter Fiabáne.

Rezervný fond mesta 5 158 171 eur je vo výške predpokladaných nevyčerpaných bežných a kapitálových výdavkov v aktuálnom roku, pričom konečná výška bude upresnená až po uzavretí hospodárenia za rok 2020. V nasledujúcom roku mesto zapojí rezervný fond aj na úhradu bežných výdavkov, čo je na základe aktuálnych legislatívnych zmien možné.

„Výdavková časť rozpočtu naďalej zohľadňuje priority mesta, ktorými sú čistota, starostlivosť o komunikácie, mestské plochy a zeleň a udržanie služieb mesta v oblasti verejnej dopravy, vzdelávania, sociálnych služieb, športu, kultúry či bezpečnosti. Z tohto roku sa nám do rozpočtu 2021 presúvajú investičné́ akcie, ktoré neboli dokončené či realizované v nadväznosti na potrebnú́ prípravu, majetkové vysporiadanie či verejné obstarávanie,“ informoval žilinský primátor.

V programe posledného tohoročného mestského zastupiteľstva sa poslanci zaoberali aj informatívnou správou o zabezpečovaní odstraňovania automobilov z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vo vlastníctve mesta. Od roku 2005 bolo z mesta odtiahnutých celkom 179 vozidiel, najviac 43 v roku 2019. V súčasnosti je na verejných priestranstvách v Žiline zaznamenaných 110 dlhodobo stojacích vozidiel. Na parkovisku na Košickej ulici sa nachádza 50 áut, z nich 16 s evidenčným číslom, ktoré majú známeho majiteľa. Zvyšné automobily evidenčné čísla nemajú. Pomôcť s odstraňovaním dlhodobo stojacích vozidiel má v Žiline aj nová daň, ktorú prijalo mesto. Po novom si majitelia áut, ktoré zaberajú verejné priestranstvo po dobu dlhšiu ako 60 za sebou nasledujúcich dní, zaplatia za každý jeden deň 14,40 eur, mesačne 432 eur.

Povinnosťou samospráv je od roku 2021 triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. V nadväznosti na nové legislatívne opatrenia sa mestský parlament venoval aj doplneniu platného všeobecného záväzného nariadenia mesta o zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologického rozložiteľného kuchynského odpadu v Žiline.

Mestské zastupiteľstvo si vypočulo informatívnu správu o zámere na zriadenie technických služieb či návrh na spracovanie koncepcie detských ihrísk a asfaltových plôch na území mesta. Poslanci schválili napríklad pomoc viacpočetným rodinám s deťmi pri financovaní novej tarify mestskej hromadnej dopravy, plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky či nových prísediacich na Okresnom súde v Žiline. Mestské zastupiteľstvo zároveň odsúhlasilo organizačné zmeny v Nadácii žilinský lesopark, ktorá už bude používať nový názov Žilinská komunitná nadácia.

Záznam z 19. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline je dostupný v odkazoch: