Žilina bude budúci rok hospodáriť s rozpočtom vo výške 97, 6 mil. eur

MsZ na šírkuMsZ na šírku

Žilinskí poslanci schválili na svojom dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva rozpočet na budúci rok. Vo výdavkovej časti je zostavený úsporne s cieľom zabezpečiť úroveň a kvalitu služieb minimálne v miere porovnateľnej s predchádzajúcimi rokmi.

Mesto Žilina bude v roku 2023 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Celkové príjmy mesta na budúci rok predstavujú 97,6 milióna eur, v rovnakom objeme naplánovala žilinská samospráva aj budúcoročné výdavky. „Návrh rozpočtu sa nezostavoval jednoducho. Je predkladaný v čase, keď je Slovensko, podobne ako celá Európa, vystavené extrémnym dopadom energetickej krízy, vysokej inflácie a plošným zvyšovaním cien. A to má samozrejme negatívny dopad aj na hospodárenie miest a obcí,“ uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne s tým, že za nepriaznivou finančnou situáciou stoja z veľkej časti legislatívne zmeny a úpravy, ktoré mali za následok rast výdavkov na strane mesta. „Valorizácia platov, zmeny v odpadovom hospodárstve, bezplatné obedy v školách, chodníková reforma či prijímanie prorodinných balíčkov, tieto i ďalšie vládne opatrenia vplývajú výrazným spôsobom na mestské kasy,“ vysvetlil Peter Fiabáne.

Dôležitou súčasťou schválenia programového rozpočtu pre budúci rok bolo odsúhlasenie prijatia úveru vo výške 3,8 milióna eur, ktorý by mal pokryť kapitálové výdavky, najmä náklady na povinné dofinancovanie europrojektov a spustenie parkovacej politiky. „Vážim si prístup poslancov, ktorí zahlasovali za návrh rozpočtu a rovnako akceptovali aj návrh pôžičky, vďaka čomu sme nemuseli ísť do rozpočtového provizória, čo by v súčasnej situácii nebolo optimálne riešenie pre naše mesto,“ zdôvodnil primátor Žiliny. V schválenom rozpočte nie sú podľa jeho slov žiadne nové investičné akcie, obsahuje len projekty z roku 2022, ktoré sú zazmluvnené a budú pokračovať v roku 2023.

Jedným zo spôsobov, ako sčasti vykompenzovať chýbajúci objem financií bol vynútený návrh na navýšenie príjmov mesta z miestnych daní a poplatkov. „K aktuálnemu navýšeniu prichádza pre rastúce rozdiely medzi príjmami a výdavkami za odpady. Ak by poplatky zostali aj v budúcom roku na súčasnej úrovni, výdavky za zber a spracovanie komunálneho odpadu by neboli plne kryté príjmom mesta z poplatku za komunálny odpad,“ spresnil vedúci ekonomického odboru Mestského úradu v Žiline Pavol Vaščák, podľa ktorého by bolo neekonomické, aby mesto doplácalo na odpadové hospodárstvo z iných príjmov a obmedzovalo iné činnosti. Kým v roku 2022 zaplatil občan za komunálny odpad ročný paušálny poplatok vo výške 27 eur, v roku 2023 to bude 40 eur. Úľavu vo výške 20 % z poplatku budú mať obyvatelia Žiliny nad 62 rokov, ktorí po novom zaplatia 32 eur. Mesto zároveň zavádza nový miestny poplatok za rozvoj. „V praxi to znamená, že pri nových stavbách sa získaný „cielený“ príjem z tohto poplatku použije na úhradu kapitálových výdavkov mesta a cielený rozvoj konkrétneho územia, v ktorom sa stavia,“ doplnil Vaščák. Ostatné miestne dane a poplatky ostávajú nezmenené. Návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým by sa upravila výška dane z nehnuteľnosti, dane za psa, dane za predajné automaty a dane za nevýherné hracie prístroje mestské zastupiteľstvo zamietlo.

Záznam z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline je dostupný na odkaze: 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline | 13.12.2022 – YouTube