Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 7.9.2021

č. 5 – Hájik