Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 7.5.2019

č. 5 – Hájik