Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 7.2.2018

č. 5 – Hájik