Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 6.6.2018

č. 5 – Hájik