Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 6.5.2015

č. 5 – Hájik