Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 6.4.2016

č. 5 – Hájik