Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 6.2.2019

č. 5 – Hájik