Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 6.12.2022

č. 5 – Hájik