Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 5.11.2019

č. 5 – Hájik