Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 5.10.2016

č. 5 – Hájik