Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 4.9.2019

č. 5 – Hájik