Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 4.11.2015

č. 5 – Hájik