Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 3.5.2017

č. 5 – Hájik