Zasadnutie poslaneckého Výboru MČ č. 5 konaného dňa 3.10.2023

č. 5 – Hájik